גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 027-2000

זכויות בתנובה

לאחרונה קיבלו קיבוצים ומושבים הודעות מתנובה על רישומי תנובה ביחס לאחזקותיהם בתנובה.

לאחרונה קיבלו קיבוצים ומושבים הודעות מתנובה על רישומי תנובה ביחס לאחזקותיהם בתנובה.

ועידת תנובה שהתכנסה בשלהי 1999 קיבלה החלטה על חלוקת זכויות לחברי תנובה המתבססת על שני פרמטרים:

זכות הנובעת מחברות – מחצית מהזכויות בתנובה מחולקות שווה ל - 608 חברים רשומים.

זכות הנובעת מהשקעה בהון – מחצית מהזכויות בהתאם לחלקו היחסי של כל חבר בהון המניות כפי שמתבטא בספרי תנובה.

ההודעות על רישומי הזכויות בתנובה מהווים בסיס לקביעת החלק היחסי של כל חבר בתנובה הנובע מהזכויות בהון. כנגזרת מכך יקבע חלקו של החבר בחלוקת הרווחים הצפויה בקרוב ובזכויות בתנובה, זכויות שבשלב זה סחירות בין חברי תנובה.

אנו ממליצים לכל אגודה לבצע בשלב הראשון בחינת הנתונים שתנובה העבירה והשוואתם לנתונים המצויים אצלה.

נשמח לסייע בידיכם בתהליך הבדיקה ככל שנידרש.