גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 088-2004

עקרונות לשינוי סיווג קיבוץ למושב

בישיבת ועדת הפרוגרמות של הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר מיום 3.11.04, גובש מסמך הרשות לתכנון בנושא העקרונות לבחינת תוכניות לשינוי סיווג קיבוץ למושב בועדת הפרוגרמות.

כללי

בישיבת ועדת הפרוגרמות של הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר מיום 3.11.04, גובש מסמך הרשות לתכנון בנושא העקרונות לבחינת תוכניות לשינוי סיווג קיבוץ למושב בועדת הפרוגרמות.

נציין כי בישיבה זו אושר עקרונית שינוי סיווג קיבוץ איילת השחר למושב עובדים.

כפי שציינו בחוזרינו הקודמים ועל פי חוו"ד משפטית של עו"ד מיכל שקד, הסמכות לשינוי סיווג קיבוץ למושב ניתנה לשר החקלאות (הרשות לתכנון) ולרשם האגודות השיתופיות.

על כן, למסמך העקרונות חשיבות רבה לקידום מהלך שינוי סיווג הקיבוץ למושב.

מסמך העקרונות

להלן מסמך העקרונות כפי שפורסם על ידי הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות, ההתיישבות והכפר מיום 7.11.2004:

" עקרונות לבדיקת תוכניות לשינוי סיווג קיבוץ למושב עובדים

רקע

קביעת העקרונות לבדיקת תוכניות לשינוי סיווג קיבוץ למושב עובדים נעשתה על בסיס:

 1. לימוד הנושא ברשות לתכנון.

 2. דיון מכין והעלאת דילמות בשיתוף נציגי מחוזות המשרד אצל מנכ"ל משרד החקלאות.

 3. דיון מומחים, אליו הוזמנו נציגים בעלי רקע וניסיון רב במגזר הכפרי.

התהליך לאישור תוכניות לשינוי סיווג יכלול שני שלבים:

 1. דיון כהכנה להמלצת מנכ"ל משרד החקלאות בועדת הבחינה מטעם ועדת הסיווג.

 2. דיון לאישור פרוגרמה עדכנית לאחר ובמידה ויתקבל אישור ועדת הבחינה.

עקרונות בסיס

הזכות לשינוי סיווג – משרד החקלאות ופיתוח הכפר מכיר ברצון ישוב לבחור את סיווגו היישובי והארגוני.

פתרון ייחודי – כל יישוב יידרש לפתרון ייחודי בהתאם לתנאיו הייחודיים.

החלטה-אישור הפרוגרמה הסופית של היישוב תידון בועדת הפרוגרמות רק לאחר קבלת החלטה ספציפית לשינוי סיווג בועדת הבחינה.

תוקף ההחלטה- ההחלטה/המלצה לאישור תותנה בהשלמת מסמכים ו/או אישורים בזמן מוגבל.

תנאים מקדמיים

מטרות שינוי הסיווג – תהא העדפה למטרות אשר מקורן בשינוי חברתי ו/או ארגוני ולא למטרות של השבחת הקרקע.

חריגה מקו כחול – התכנית המעודכנת לשינוי סיווג תתבסס על הקו הכחול הקיים. החריגה תתאפשר במידה ויוכח כי הינה הכרחית ובכל מקרה תהא צמודת דופן לשטח המחנה הקיים. החריגה מהקו הכחול תתאפשר אך ורק בשטחי משבצת היישוב, אך עם זאת ניתן יהיה לבצע המרה בשטחי משבצת במקביל לתהליכים לשינוי סיווג.

היקף האוכלוסיה הקיים- לפי החלטת ועדת עוזי קרן נדרשת מסה קריטית של תושבים כבסיס לשינוי סיווג. לגבי ישובים בהם שיעור האיוש נמוך יתקיים דיון נפרד.

התייחסות אזורית – ועדת הפרוגרמות תביא בחשבון בהחלטותיה את מיקום הישוב.

תנאים תכנוניים ופרוגרמטיים

היקף יחידות הדיור-בעקרון, תכנית לשינוי סיווג לא תחרוג במס' יחידות דיור מהמספר המקסימלי המותר בתמ"א 35, בגרסתה המעודכנת.

מספר הנחלות-לא תאושר תוספת לתקן מספר הנחלות המתוכננות. ניתן יהיה להפחית את מספר הנחלות ולשנות את גודל תקן הנחלה כחלק מהליך שינוי הסיווג.

אמצעי ייצור-נשמר עקרון ההקצאה בהתאם לתקן מספר הנחלות. לא תעשה תוספת אמצעים (קרקע ומים) במהלך שינוי הסיווג. במקרה בו ישוב מעוניין להפחית את מספר הנחלות ואת אמצעי הייצור בהתאמה, יהווה היבט זה שיקול נוסף במכלול השיקולים לשם קבלת ההחלטה.

גודל חלקת המגורים-לכל היותר 2.5 ד'. גודל החלקה ייגזר מהאפשרויות התכנוניות לאור מס' הנחלות, שטח המחנה בתוך הקו הכחול, מס' היחידות בנחלה והאפשרויות לפעילות פל"ח בתוך החלקה.

פיצול חלקת המגורים-פיצול חלקה יהיה אפשרי עפ"י החלטות מועצת מקרקעי ישראל.

הרחבה קהילתית-מימוש שינוי הסיווג אפשרי גם על חשבון תוכניות מאושרות להרחבות קהילתיות.

השטחים החקלאיים-נשמרות שתי אופציות: חלוקת השטחים החקלאיים המשותפים לשטחי ב' ו-ג' לחברים, או המשך עיבוד השטחים החקלאיים במשותף.

תעסוקה-התייחסות לזכויות תעסוקה בחלקות א' תהא ביחס למצאי התעסוקתי הקיים.

שיוך דירות- מאחר והליך שיוך דירות אפשרי במשק שיתופי, נדרשת חוו"ד משפטית בנוגע להתייחסות לשיוך דירות בהליך של שינוי סיווג למשק משפחתי (מושב עובדים).

מסמכים ואישורים נדרשים

לקראת דיון בשינוי סיווג יש להמציא את מסמכי הבסיס הבאים:

 • פירוט הבקשה – יוגש מסמך המפרט את הבקשה ואת הנימוקים לשינוי המבוקש. (חובה לפני הדיון בועדת הפרוגרמות).
 • מפת תב"ע בה מוצע המבנה התכנוני החדש (חובה לפני הדיון בועדת הפרוגרמות).
 • פירוט הנכסים המשותפים והיקף הבינוי כולל הזכויות הקיימות בשטחי התעסוקה. (חובה לפני הדיון בועדת הפרוגרמות).
 • החלטת אסיפה – נדרשת החלטת אסיפה עקרונית בדבר הפיכת הקיבוץ למושב עובדים והשינוי התקנוני הנדרש. הרוב הדרוש יהיה בכפוף להתייעצות עם רשם האגודות השיתופית. החלטת האסיפה תכלול התייחסות לחלוקה רב דורית והבטחת האוכלוסייה הקשישה והחלשה בתהליך.
 • אישור ברית פיקוח ו/או רשם האגודות לתקפות האסיפה.
 • רשם האגודות השיתופיות – נדרשת המלצת הרשם.
 • רב דוריות – המבנה המשפחתי ובסיס הותק יהוו שיקול בחלוקת הנחלות. נדרש להתייחס למבנה הדמוגרפי בישוב בהיבט של בתי אב רב דוריים, זאת בדגש על ישובים בהם מס' המשפחות עולה על תקן מס' הנחלות. יוגש מסמך בנושא לועדת הפרוגרמות לקראת דיון בבקשה.
 • אישור המועצה האזורית.

בכל יישוב, בהתאם לבחינה הפרטנית, תשמר האפשרות לבקש מסמכים והבהרות נוספים".

מסמך העקרונות שלעיל מעיד על ההיערכות הרצינית שנעשתה במשרד החקלאות לטיפול בבקשות הקיבוצים לשינוי סיווג למושב.

אנו עומדים לרשותכם לטיפול בנושא ככל שיידרש.