גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 015-2022

דיון בעניין מספר יחידות הדיור בישובים כפריים - עדכון

ב-12 ליוני 2022 התכנסה המועצה הארצית לתכנון ובניה לדון בעניין עדכון תמ"א 5/35. המועצה, לאחר ששמעה את המוזמנים והחברים וקיימה דיון, סבורה כי בשלה העת לעריכת עדכון לתמ"א 5/35 לעניין המגזר הכפרי, אשר יקדים את עריכת ההליך הכולל למעקב, בקרה ועדכון התמ"א, זאת תוך בחינת הישובים הכפריים בהתייחס למטרות התמ"א ובהתייחס למיקומם ולסיווגם של הישובים הכפריים במערך הישובים הארצי.

להלן נוסח החלטת המועצה הארצית :

"בפני הוועדה הוצגו הסוגיות העומדות בבסיס הבקשה לתחילת עבודה לעדכון תמ"א 35בנוגע למגזר הכפרי במטרה לבחון מתן מענה לסוגיות אלה בפרק זמן קצר ככל הניתן. כמו כן הובהר כי במקביל מינהל התכנון נערך להליך כולל של מעקב בקרה ועדכון לפי סעיף 18לתמ"א.

הוצג כי במסגרת עדכונה של תמ"א 35שאושר בשנת ,2016נבחנה ועודכנה מדיניות התמ"א בנוגע לישובים הכפריים ועודכן היקף יחידות הדיור בהם, זאת תוך שיתוף המועצות האזוריות והגופים הממשלתיים הרלוונטיים.

עוד הוצג כי לאורך השנים, הדגישה מדיניות התכנון הארצית את הצורך בשימור תפקודו וצביונו של המרחב הכפרי במקביל להכוונת עיקר הפיתוח לישובים העירוניים במטרה לחזקם ולמנוע פירבור, לנצל את משאב הקרקע באופן יעיל ולשמור על רצף השטחים הפתוחים, ערכי הטבע ותבניות הנוף.
בשנים האחרונות קודמו הליכים הנוגעים למדיניות התכנון במרחב הכפרי, ביניהם קידומו של שינוי 1ג' לתמ"א (משקי עזר), בחינת הצפיפות במגזר הכפרי, אישור מדיניות למרחב הכפרי במחוזות וקידומן של תכניות כוללניות למועצות האזוריות אשר הציפו את הצורך ביצירת מגוון ותמהיל יח"ד. בנוסף, קודמה התכנית האסטרטגית לדיור, במסגרתה הותוו עקרונות הפיתוח העתידי ברמה הארצית במטרה, בין היתר, לכוון את מירב הפיתוח לישובים העירוניים ולשמור על צביונם ותפקודם של השטחים החקלאיים.

צוין כי במסגרת קידום שינוי 4לתמ"א ,35התחדד הצורך בבחינה משמעותית הנוגעת להיבטים השונים של יישובי המגזר הכפרי, וזאת מעבר לבחינת ערכי הצפיפות, ובכלל זה בהתייחס לתפקיד הישובים הכפריים במערך הארצי, אופיים וסיווגם, וכן בהתייחס להיקף, מגוון ותמהיל יחידות הדיור בהם והצורך ביצירת אבחנה בין ישובים כפריים באזורים שונים בארץ.

המועצה, לאחר ששמעה את המוזמנים והחברים וקיימה דיון, סבורה כי בשלה העת לעריכת עדכון לתמ"א 35לעניין המגזר הכפרי, אשר יקדים את עריכת ההליך הכולל למעקב, בקרה ועדכון התמ"א, זאת תוך בחינת הישובים הכפריים בהתייחס למטרות התמ"א ובהתייחס למיקומם ולסיווגם של הישובים הכפריים במערך הישובים הארצי.

לפיכך מחליטה המועצה הארצית כדלקמן:

1.  לעניין עריכת עדכון לתמ"א 35בנוגע לישובים הכפריים:

א. להורות על הכנת תכנית מתאר ארצית תמ"א 35שינוי – 5ישובים כפריים, בתוקף סמכותה לפי סעיף 50 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – .1965התכנית תקבע עקרונות לפיתוח הישובים הכפריים, אופן הרחבת הישובים, ערכי הצפיפות והיקף יחידות הדיור בהם, תוך הבחנה בין מרכז לפריפריה ובהתייחס, בין היתר, לנושאים הבאים:

1. שמירה על אופיים הכפרי של הישובים והמרחב, בכלל זה ערכי השטחים הפתוחים, החקלאות, הנוף והמורשת של ההתיישבות הכפרית וחיזוק תרומתה לעמידה ביעדי פיתוח בר קיימא לטווח ארוך.

2. הבחנה בין ישובים כפריים לישובים אחרים, סיווג הישובים הכפריים ובחינת מנגנון למעבר בין הדגמים.

3. מתן מענה להיקף ולמגוון יח"ד במטרה לאפשר תמהיל אוכלוסייה רב-דורי, לרבות דיור מוגן.

4. בחינת הישובים הכפריים המצויים בצמידות לישובים עירוניים והממשק ביניהם, בראיה ארוכת טווח.

ב. את התכנית תלווה ועדת עורכים המורכבת מנציג מינהל התכנון (יו"ר,) נציג המועצות האזוריות, נציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר, נציג משרד השיכון, נציג המשרד להגנת הסביבה, נציג משרד האוצר, נציג בעל הכשרה מקצועית בסוציולוגיה, נציג רשות מקרקעי ישראל, נציג ארגון הגג של הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות החיים והסביבה. לדיוני הוועדה יוזמנו גורמים נוספים לפי העניין כגון תנועת הקיבוצים, תנועת המושבים, האיחוד החקלאי ורט"ג.

ג. הוולנת"ע תשמש כוועדת היגוי לתכנית ותמליץ למועצה הארצית על השינויים הנדרשים לצורך עדכונה של התמ"א בתוך ארבעה חודשים מיום קבלת החלטה זו.

2. מינהל התכנון יעביר למועצה הארצית בתוך ששה חודשים עדכון בדבר תחילתו של הליך כולל למעקב, בקרה ועדכון תמ"א .3 ".

לדברי ההסבר שהוצגו לפני הדיון ראו חוזרנו 14/2022 "עדכון מכסת יחידות הדיור בישובים הכפריים".

לפרטים והבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בת"א.