גרסת הדפסה
מושבים מספר: 043-2021

הארכת מועד לפיצויים ולמימוש זכויות ייזום במתחמים מועדפים

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 9.9.2021 הוחלט בין השאר להאריך את ההחלטה למתן פיצויים וזכויות ייזום במתחמים מועדפים למטרות מגורים או תעסוקה עד 31.12.2026.

להלן הודעת רמ"י בעקבות הישיבה:

"הוארכה החלטת מועצה שאפשרה פדיון קרקע חקלאית על ידי רשות מקרקעי ישראל לצורך שינוי יעודה למגורים או לתעסוקה בעוד כ 4 וחצי שנים.
.........

פדיון הקרקע החקלאית לרבות מתן התמריצים יהיה בהתאם לזכות החוזית.

בכפוף לכללים הקבועים בהחלטה, ובכפוף לאישור הנהלת הרשות, יוכל בעל הזכות החקלאי לרכוש חלק מזכויות הבנייה בפטור ממכרז.

הרשות גם תפעל לפדיון קרקע חקלאית בהתאם לתיקון מספר 7 לחוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים (הוראת שעה) התשע"ד-2014.

הרשות תפעל למתן פיצוי ותמריצים לבעלי זכויות שהשיבו את הקרקע ומנגד תפעל בכלים המנהליים המוקנים לה כנגד מי שלא ישיב את הקרקע במועד. "

 

בעניין ההקטנה המשמעותית בפיצוי הכספי ובזכויות הייזום אשר התקבלה בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל ביום 4.3.2020. ראו חוזרינו:

11/2020 "הקטנה משמעותית בפיצוי כספי לקרקע חקלאית – עדכון"

8/2020 "הקטנה משמעותית בפיצוי הכספי לקרקע חקלאית הנלקחת למטרות מגורים או תעסוקה"

 

בעניין תקופת המעבר לתחולת ההקטנה בפיצויים וזכויות הייזום. ראו חוזרינו:

74/2020 "הוראות מעבר לפיצוי פרק משנה 8.18 – שינוי ייעוד למגורים ולתעסוקה"

 

דגשים בעניין מיסוי הליכי ההחלטה

א) נציין כי על פי גישתנו נטילת קרקע מהווה "הפקעה" לצורך מיסוי מקרקעין טענה שאם תתקבל יזוכה החוכר מ- 50% מהמס ששילם. ב 15.6.2021 קיבל בית המשפט המחוזי מרכז-לוד את עמדת רשות המיסים ועל כך שוקלים התובעים להגיש ערעור.

ב) בנושא זכויות היזום אנו חולקים על עמדת רשות המיסים לפיה החוכר רוכש את זכויות היזום מרמ"י ולפיכך חייב במס רכישה עליהן.

לפיכך מומלץ לקבל ייעוץ מגורם מומחה אשר עוסק בתחום בטרם חתימה על הסכם מכירת זכויות הייזום (האופציה) על מנת להימנע מתשלום מס רכישה מיותר.