גרסת הדפסה
מושבים מספר: 030-2021

תעריפי מים החל מיולי 2021

מועצת רשות המים פרסמה ברשומות את מכלול הכללים לעניין לתעריפי מים החל מיולי לאחר שימוע ועדכון המדד המשולב (טייס אוטומטי)

בין היתר –

- כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' 2), התשפ"א - 2021

- כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון מס' 2), התשפ"א - 2021

- כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) (תיקון מס' 2), התשפ"א - 2021

להלן תעריפי המים החל מ 1.7.2021 בהתייחסות לספק חד רשותי:

1 . תעריפי מקורות לחקלאות (ש"ח למ"ק)

א. חקלאות שפירים –                    1.861
שפירים אזור נסמך שפירים -           1.581
ב. חריגה עד 10% מהקצאה –        3.347
ג. חריגה מעל 10% מהקצאה -       4.936
ד. שפד"ן לחקלאות –                       1.43
ה. חריגה עד 10% מהקצאה –         3.347
ו. קולחים להשקיה בלתי מוגבלת –    1.205
ז. קולחים באיכות שניונית –             1.036
ח. מים מליחים תעריף בסיס -           1.397
ט. מים מליחים עיליים תעריף בסיס-  1.251

 

2. תעריפי מקורות לבית (ש"ח למ"ק)

א. כמות מוכרת –                            1.102
ב. כמות מוכרת למפיק ספק –            1.049
ג. מעבר לכמות מוכרת –                  6.217
ד. מעבר לכמות מוכרת למפיק ספק    6.164
ה. גינון ציבורי –                              4.936
ו. גינון ציבורי למפיק ספק –               4.882

 

3. תעריפי ספקים מקומיים (ש"ח למ"ק התעריפים כוללים מע"מ)

א. כמות מוכרת –                           4.038
ב. מעבר לכמות מוכרת –                 10.114
ג. גינון ציבורי –                               7.89

4. קרן שיקום –                             0.443 ש"ח למ"ק (כלולה בתעריף לצרכן הקצה)

 

5. עלויות הפקה נורמטיביות מוכרות לקידוחים

  סוג קידוח

הפקה בסיסית

(ש"ח)

הפקה נוספת

(ש"ח)

(1) קידוח מי שתיה 1.625 0.558
(2) קידוח אחר 1.574 0.507

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.