גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 033-2021

הרחבת אזורי פיתוח א' בחוק לעידוד השקעות הון

ב- 1.6.2021 פורסמו תקנות לעידוד השקעות הון (שינוי התוספת השנייה לחוק והוראת שעה) התשפ"א - 2021.

התיקון הראשון - נועד להאריך את התוקף של התקנות עד ל-31 בדצמבר 2023.

התיקון השני - נועד להרחיב את אזורי הפיתוח א' של החוק לעידוד השקעות הון. " גם אזורי תעשייה מרחביים בתחומי רשות מקומית שבה רמת חברתית כלכלית נמוכה לפי אשכול 5"

מבדיקתנו הטבה זו חלה על אזורי תעשיה מרחביים ברשויות אשדוד, אשקלון, קרית גת, קרית מלאכי ומ.א. שפיר.

להלן נוסח התקנות:

"בתוקף סמכותנו לפי סעיף 40 ד(ב) לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט 11959- (להלן -
החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מתקינים תקנות אלה:

1. בתוספת השנייה לחוק, בחלק ג', בסעיף 2, במקום "עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב
(31 בדצמבר 2021)" יבוא "עד יום י"ט בטבת התשפ"ד (31 בדצמבר 2023)

2. בתקופה שמיום י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021 ) עד יום ז' בטבת התשפ"ג
(31 בדצמבר 2022), יראו כאילו בתוספת השנייה לחוק, בחלק א', תחומי אזור
פיתוח א', אחרי פסקה (3) בא:

" .3א נוסף על האמור בפסקה (3) לעניין נפת אשקלון - גם אזורי תעשייה מרחביים
בתחומי רשות מקומית שבה רמה חברתית כלכלית נמוכה לפי אשכול 5;".
כ' בסיוון התשפ"א (31 במאי 2021)"

 

תחולת התיקון בהקצאת מקרקעין לתעשייה ולמלאכה באיזורי פיתוח א'

ישולמו דמי חכירה מופחתים בשיעור 31% להקמת מפעל ולהרחבתו (בקווי העימות יחול פטור מלא מתשלום דמי חכירה מהוונים)
בהתאם ישולמו דמי שימוש שנתיים בשיעור 2% לשנה למעט קווי העימות.

אולם על אגודות ישובים חקלאיים יחולו הכללים החלים על בניה למגורים כאמור בסעיף 4.2.2(א) לקובץ ובהתאם ישולמו לדמי שימוש שנתיים.

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בתל אביב.