גרסת הדפסה
מושבים מספר: 027-2021

תעריפי מים החל מיולי 2021

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את מכלול הכללים לעניין עדכון תעריפי מים החל מיולי 2021.

בין היתר –

- כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות) (תיקון מס' 2), התשפ"א - 2021

- כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) (תיקון מס' 2), התשפ"א - 2021

- כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) (תיקון מס' 2), התשפ"א - 2021

נדרש להגיש עמדות לשימוע עד ליום 7 ליוני 2021 שעה 12:00.

להלן עיקרי השינויים המוצעים :

- העלאת תעריפי המים למטרת בית בעקבות עדכון סל המדדים – עליה חזויה של כ- 1.7%, ועלויות נוספות במשק המים שמחייבות עדכון תעריף למטרת בית.

- העלאת תעריף מים לחקלאות בגין עדכון המדד המשולב.

- עדכון תעריף לכמות נחרגת רמה ב' בחקלאות - מתעריף ביתי גבוה לתעריף גינון ציבורי.

 

להלן תעריפי המים החל מ 1.1.2021 בהתייחסות לתעריפי ספק חד רשותי:

1 . תעריפי מקורות לחקלאות (ש"ח למ"ק)

א. חקלאות שפירים –                   1.873
שפירים אזור נסמך שפירים -          1.592
ב. חריגה עד 10% מהקצאה –         3.37
ג. חריגה מעל 10% מהקצאה -       4.977
ד. שפד"ן לחקלאות –                     1.440
ה. חריגה עד 10% מהקצאה –          3.37
ו. קולחים להשקיה בלתי מוגבלת –   1.213
ז. קולחים באיכות שניונית –            1.043
ח. מים מליחים תעריף בסיס -         1.407
ט. מים מליחים עיליים תעריף בסיס- 1.266

2. תעריפי מקורות לבית (ש"ח למ"ק)

א. כמות מוכרת –                         1.147
ב. כמות מוכרת למפיק ספק –        1.093
ג. מעבר לכמות מוכרת –               6.262
ד. מעבר לכמות מוכרת למפיק ספק 6.208
ה. גינון ציבורי –                            4.977
ו. גינון ציבורי למפיק ספק –             4.923

3. תעריפי ספקים מקומיים (ש"ח למ"ק התעריפים כוללים מע"מ)

א. כמות מוכרת –                           4.12
ב. מעבר לכמות מוכרת –                10.20
ג. גינון ציבורי –                             7.958

4. קרן שיקום –                             0.446 ש"ח למ"ק (כלולה בתעריף לצרכן הקצה)

5. עלויות הפקה נורמטיביות מוכרות לקידוחים

  סוג קידוח

הפקה בסיסית

(שקלים חדשים)

הפקה נוספת

(שקלים חדשים)

(1) קידוח מי שתיה 1.625 0.558
(2) קידוח אחר 1.574 0.507

 

מדובר בתוספת של 0.05 ש"ח למ"ק שנקבעה בעקבות השגת משרדנו והייתה אמורה לחול מראשית שנת 2021.

יודגש כי התעריפים הקובעים יעודכנו רק לאחר השימוע ולאחר עדכון סל המדדים כולל חודש מאי 2021.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.