גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 028-2021

מענקי סיוע לעצמאיים ובעלי שליטה חברי קיבוץ מתחדש או מושב שיתופי לתקופה 9-10/2021

ביום 18/04/2021 פרסם משרד החקלאות ופיתוח הכפר את "נוהל סיוע לעצמאיים החברים בקיבוץ מתחדש או במושב שיתופי שחלו עליו הוראות סעיף 60א לפקודת מס הכנסה בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה - פעימה שנייה".

הנוהל מאפשר לעצמאיים ובעלי שליטה בקיבוצים ומושבים שיתופיים המדווחים על הכנסתם לפי סעיף 60א לפקודת מס הכנסה במסגרת תיק נפרד למס הכנסה (ומעביר את הכנסתו למיסוי במסגרת הקיבוץ) ואשר נפגעו כלכלית כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה לקבל מענקים.

תנאי לזכאות למענק הוא ירידה במחזור בחודשים 9-10/2020 בשיעור של 40% לפחות בהשוואה ל – 9-10/2019 או 9-10/2018. בישובים אשר טרם הגישו דוחות מס לשנת 2019 ההשוואה היא לשנת 2018.

הגשת הבקשה היא עד ליום 23/05/2021.

המסמכים להגשה:

מס' נספח מסמך נדרש
1   אישור ניהול ספרים (או אישור על פטור מניהול ספרים)
2   לתאגיד - אישור מורשי חתימה
3 ב טופס פרטי בנק
4 ג נוסח ייפוי כוח להעברת הכספים לקיבוץ – חובה!
5   לעוסק חייב - תדפיס שע"מ (שאילתת esna) לחודשים 9-10/2020 ותקופת הבסיס 9-10/2019 או 9-10/2018
    לעוסק חדש - דוחות לכל התקופות הרלוונטיות
    עוסק פטור - הצהרה על סטטוס עוסק פטור
    שכיר בעל שליטה - טופס 102 חתום לחודשים 7-8/2020 ותקופת הבסיס 7-8/2019 או 7-8/2018
6 א התחייבות והצהרה של מגיש הבקשה
7 א1 התחייבות והצהרה של רו"ח או יועץ מס
8   דוח 1301 (חתום ע"י מס הכנסה) לשנת 2018 או 2019, לפי העניין
9   שכיר בעל שליטה - טופס 106 לשנת 2018 וכן לשנת 2019, לפי העניין
10   עותק טופס 1443 (דיווח של חבר/תושב קיבוץ) לשנים 2018 ו - 2019 אם הוגש דוח לשנת 2019 (חתום על ידי מבקש הבקשה והקיבוץ)הגשת הבקשה:

את הבקשה יש להגיש באמצעות מערכת ההשקעות המרכזית של משרד החקלאות בכתובת האינטרנט בכתובת: https://www.moag.gov.il

הבקשות יוגשו בצורה מרוכזת על ידי רואה חשבון או יועץ מס מטעם הקיבוץ או מטעם מבקש הסיוע (אשר יקבלו הרשאה להזנת הבקשות באופן מקוון).


לסיוע בהגשת הבקשות ניתן לפנות לרו"ח יסמין מזרחי במשרדנו בת"א בדוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או בטלפון 03-7773550.