גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 023-2021

דיווח אישי למס הכנסה של חברים ותושבים בקיבוץ

במסגרת סע' 3.3 הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 5/2021 בנושא: ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2020 ניתנו דגשים לגבי הגשת דוחות של חברים ותושבים בקיבוץ. השנה דברי ההסבר כוללים התייחסות למענקי הקורונה כדלקמן:

"3.3 דוח של חבר קיבוץ

הכנסותיו של חבר קיבוץ שיתופי או קיבוץ מתחדש/שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודה, הן כשכיר והן כעצמאי, מדווחות ככלל במסגרת דוח הקיבוץ. הקיבוץ הוא בר השומה ובר הדיווח בגין הכנסותיו והכנסות חבריו ולכן, בחישוב המס של הקיבוץ נלקחים בחשבון כל נקודות הזיכוי, ניכויים, זיכויים אישיים ומדרגות המס הנמוכות של כל חבריו.
חבר קיבוץ שיתופי/מתחדש אשר לא מעביר את מלוא הכנסותיו לקיבוץ מחויב בהגשת דוח על מלוא הכנסותיו וזאת בהתאם לסעיף 60א(ב)(4) לפקודה. חריג לכלל זה הוא חבר קיבוץ בעל הכנסות שחל עליהן מס בשיעור קבוע ונוכה מהן מלוא המס במקור. על ההכנסות הנוספות (שלא הועברו לקיבוץ) מחויב החבר במס בשיעורים המרביים, זאת, כיון שכל הטבות המס להן היה זכאי, נלקחו בחשבון בחישוב המס של הקיבוץ.

חבר קיבוץ שיתופי/מתחדש שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודה, יצהיר על כך בטופס 1301 בפרטים הכלליים וימלא את שם הקיבוץ ואת סך ההכנסה שהועברה לקיבוץ לגבי כל אחד מבני הזוג.

חבר קיבוץ העונה על הקריטריונים הבאים ימלא את הדוח כחבר קיבוץ ויסמן בפרטים הכללים:

1. חבר קיבוץ/מושב שיתופי שאינו בחופשה.
2. חבר קיבוץ מתחדש/מושב שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודה, שאינו בחופשה ואינו בעצמאות כלכלית.
חבר קיבוץ העונה על אחד הקריטריונים הבאים, לא צריך לסמן "בפרטים הכלליים" שהוא חבר קיבוץ:
1. חבר קיבוץ מתחדש שחלות עליו הוראות סעיף 60ב לפקודה.
2. חבר קיבוץ שיתופי בחופשה.
3. חבר קיבוץ מתחדש (שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודה) בחופשה.
4. חבר קיבוץ מתחדש (שחלות עליו הוראות סעיף 60א לפקודה) בעצמאות כלכלית.
5. תושב קיבוץ שאינו חבר קיבוץ כאמור לעיל.

יש לצרף לדוח השנתי טופס 1443, חתום על ידי היחיד והקיבוץ בו מוגדר מעמדו של היחיד בהתאם לאמור לעיל.
שדות בדוח: בטופס 1301 בחלק א )פרטים כלליים(, יסמן מגיש הדוח:
"הנני ו/או בן זוגי חבר קיבוץ___________ מס תיק__________. הכנסה חייבת מועברת לקיבוץ בהתאם לסעיף 60א לפקודה בן הזוג הרשום_______ בן הזוג_________".

בחלק לשימוש המשדר יש למלא את מספר תיק הקיבוץ בשדה 366 ואת ההכנסה המועברת על ידי החבר או בת זוגו לקיבוץ בשדות 369 או 370 בהתאמה. במקרה בו החבר לא מעביר הכנסה לקיבוץ או שהינו עובד פנים יש לרשום 0.

הסבר לחישוב שומה -

הסכומים הנרשמים בשדות 370/369 (הכנסה שהועברה לקיבוץ) הם למידע בלבד, אין לרשום אותם בחלק ההכנסות של הדוח והם לא יילקחו בחשבון בחישוב המס של החבר. על ההכנסה זו הקיבוץ הינו בר השומה ובר הדיווח. הכנסות נוספות לחבר שלא הועברו לקיבוץ יירשמו בשדות ההכנסה המתאימים להם וחישוב המס בגינן יהיה שיעור מס מרבי ללא נקודות זיכוי והטבות מס אחרות, כגון: זיכוי בגין ישוב מוטב. הכנסות בשיעור מס מיוחד יימוסו בהתאם לשיעור המיוחד ללא אפשרות להפחתה כלשהי לרבות הפחתה על פי סעיף 121(ב) לפקודה (בגין יגיעה אישית או יחיד שמלאו לו 60 שנים).

במקרה שאחד מבני הזוג אינו חבר קיבוץ, לא ימלא שדה 370/369 וייערך לו חישוב מס באופן זהה לכל יחיד אחר.
בקשה להחזר מס או תיקון דוח - במקרה בו הקיבוץ לא השתמש בכל הטבות המס של אותו חבר ועל מנת שהחבר יוכל לממש את יתרת הטבת המס המגיעה לו, יוכל החבר לעשות זאת באמצעות בקשה להחזר מס או תיקון דוח שהוגש. הבקשות ליחידים חברי קיבוץ מתקבלות ומחושבות לאחר שהקבוץ מגיש את הדוח המפורט (טופס 1229א המפרט את ייחוס ההכנסות לכל חבר) של הקיבוץ לאותה שנה.

על החבר להמציא טופס 1443, מצ"ב נספח ב, הכולל התייחסות להכנסה החייבת (לאחר הניכויים) אשר יוחסה לו ולבן זוגו בהתאם למקורות ההכנסה, שיעורי המס החלים לגביהם, המס ששולם, ובקיבוץ שיתופי, אישור כי עיקר עבודתם של שני בני הזוג הינה מ"עבודה מזכה". בנוסף, יפורטו ההכנסות שכלל הקיבוץ בגין החבר, את מקורות ההכנסה תיק הניכויים ממנו מתקבלת ההכנסה ואת הסכום. כל אלה מפורטים בחלק ה' של הטופס, הכולל מספר שדה בדוח השנתי וסכום.

אין למלא בדוח השנתי טופס 1301 את עצם היותו חבר קיבוץ ואת נתוני ההכנסה החייבת המועברת לקיבוץ. במילוי טופס 1301 על חבר הקיבוץ לכלול את הנתונים, השדות המפורטים בטבלה של חלק ה' לטופס 1443 ואת הכנסותיו האחרות שלא דווחו במסגרת הקיבוץ. במקרה כזה השומה והמס יחושבו כמו אצל כל יחיד אחר.

מענקי קורונה - ככלל, חבר קיבוץ מתחדש או שיתופי שחלות עליו הוראות סעיף 60 א׳ לפקודה, קיבל את המענקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה ממשרד החקלאות.

מענקים אלה ככלל, ידווחו כחלק מהכנסתו החייבת המועברת לקיבוץ. במקרים והתקבלו מענקי קורונה מרשות המסים או ממשרדי ממשלה אחרים, ירשמו אף הם כהכנסה מועברת לקיבוץ."

 

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בתל אביב בטלפון 03-7773550, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.