גרסת הדפסה
מושבים מספר: 020-2021

איוש נחלות פנויות בנגב ובגליל – עדכון

ב 22.12.2020 פורסמה באתר רשות מקרקעי ישראל החלטת מועצת מקרקעי ישראל מיום 2.11.2020 בעניין "תיקון פרק משנה 8.3 איוש נחלות פנויות במושבים"
פרטים בדבר ההחלטה ראו חוזרינו 109/2020 "איוש נחלות פנויות בנגב ובגליל – החלטת מועצה"

דרישת תחילת תכנון סטטורי עד 1.7.2021

סעיף 8.3.56 (א)(1) לקובץ קובע דרישה לפיה –

"לא תאושר התחלת תכנון סטטוטורי לנחלות לא מאוישות לאחר יום 1.7.2021"

מברור שערכנו עם הנהלת רמ"י נאמר כי "התחלת תכנון סטטוטורי משמעו התחלה של הליך תכנון במוסד סטטוטורי מתאים בהבדל מלדוגמא דיונים פנימיים במשרד האדריכל.
לפיכך מועד קליטת התוכנית הוא מועד התחלת התכנון."

יש הסבורים כי בעידן של הגשת תוכניות למערכת המקוונת, הכנת טיוטא וקליטתה במערכת יכולה להיחשב לתחילת תכנון, מה עוד שעל פי הדרישות גם המדידה (שלב ראשון בעריכת תכנית) צריכה לקבל את אישור מבא"ת (מבנה אחיד לתכנית).

 

תשלום ראשוני עבור 160 מ"ר

ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל מר אייל בצר פנה להנהלת רמ"י וציין לפניה כי "למושבי מ.א. עמק יזרעאל מעל 350 נחלות פנויות שטרם אוישו, המעובדות ע"י המושבים וחבריהם מעל 70 שנים.
למרות שההחלטה בעניין איוש נחלות התקבלה לפני שבע שנים היא טרם מומשה בגליל ובנגב.

מכשול מרכזי במימוש ההחלטה הוא בסכום דמי החכירה המהוונים הגבוה הנגזר מהדרישה לתשלום מראש של 375 מ"ר (סעיף 8.3.56 (ב) לקובץ)."

לפיכך כדי לקדם שיווק הנחלות מוצע להקל על דרישת התשלום כך שהתשלום הראשוני יעמוד על היקף בבניה מינימלי של 160 מ"ר והיתרה בעת מימוש זכויות הבניה הנוספות או המכירה כמוקדם שביניהם.

 

עמידה נחרצת על זכויות המושבים בכל שטחי משבצת הנחלות

על המושבים וחבריהם לבחון את משמעות הוראות ההחלטה הפוגעות בזכויותיהם בשטחים אותם הם מעבדים מעל שבעים שנים בנגב ובגליל, והיותן של ההוראות בניגוד להוראות חוזה החכירה לדורות שהתקבל בהחלטה מועצת מקרקעי ישראל מספר 416 "חוזי חכירה במושבי עובדים לפי חוק מנהל מקרקעי ישראל התש"ן- 1960 "כבר ביום 11.5.1989 .

החלטה זו עליה הסתמכו המושבים במשך עשרות שנים הייתה בתוקף עד קבלתה של החלטה חדשה מספר 1311 ב 28.1.2014 החלטה חדשה זו פגעה קשות בזכויותיהם של המושבים.

יתרה מכך כי במשך תקופה ארוכה זו נחתם אך ורק חוזה חכירה לדורות אחד עם אגודת מושב בן עמי בהתאם להוראת החלטה 416.

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר אורי ריטוב ממשרדנו בעפולה 04-6484777