גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 019-2021

שינוי בכמות הפקת המים הבסיסית

בימים אלה נשלחים למפיקי המים רישיונות ההפקה וההספקה לשנת 2021, בעקבות שינוי כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה ) תשע"ז-2017, בדצמבר 2020 , שונתה נוסחת ההפקה הבסיסית שהייתה נהוגה עד כה.


בבסיס השינוי – הפחתה משמעותית של כמות ההפקה הבסיסית ונגזר מכך, עליה משמעותית בדמי המים.
"הפקה בסיסית" – הפקת מים מקידוח בכמות שאינה עולה על כמות המים המתקבלת ממכפלת מקדם כושר ההפקה המוכר של הקידוח בכמות השעות הבסיסית, ובלבד שאינה הפקת חורף;
......
מקדם עומק קידוח" – במקרה שבו עומק הקידוח שווה או נמוך מ-175 – 1, ובכל מקרה אחר – עומק הקידוח לחלק ל-175 בחזקת 0.7;
.....
"מקדם כושר הפקה מוכר" – כושר הפקה המוכר – במקרה שבו תוצאת כושר ההפקה המוכר שווה או נמוכה מ-100; ובכל מקרה אחר, ההפרש בין כושר ההפקה המוכר ל-100 במכפלת היחס בין 100 לכושר ההפקה המוכר ובתוספת 100 ובמכפלת מקדם עומק קידוח; שתעוגל בספרת האחדות ל-0 או 5, לפי התוצאה הקרובה ביותר;

ברישיון ההפקה נוספו טורים נוספים – עומק קידוח ומקדם כושר הפקה מוכר.

המלצתנו למפיקים - לבחון היטב את הנתונים הרשומים ברישיון ולהגיש השגה/ערעור לרישיון במידת הצורך.

 

לפרטים ולהבהרות נוספות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב.