גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 017-2021

מכירת קרקע חקלאית לקיום מצוות השמיטה

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל הקרובה ב - 16.3.2021 תובא הצעת החלטה בעניין מכירת מקרקעין לשם קיום מצוות השמיטה:

להלן נוסח הצעת ההחלטה:

"חוכר של קרקע חקלאית רשאי להשכיר בהשכרת משנה קרקע חקלאית שנמסרה לו או חלק ממנה, לתקופה שתחילתה ביום כ״ט באלול בשנה הקודמת לשנת השמיטה וסיומה ביום א׳ בתשרי בשנה שלאחר שנת השמיטה. השכרת המשנה תתאפשר רק לשם קיום מצוות שמיטה, באופן שיופסק עיבוד וניצול הקרקע וכל שימוש אחר בקרקע בתקופה האמורה. אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מחובת החוכר לשמור על הקרקע מפני פלישה."

 

להלן דברי ההסבר להצעת ההחלטה

"שנת התשפ״ב (5782) תהיה, על פי חישוב הלוח העברי, שנת שמיטה. בהתאם לציווי ההלכתי, חקלאים רבים מקפידים שלא לעבד את שדותיהם במהלך כל שנת השמיטה, ולהפקיר את התוצרת החקלאית לכל דכפין. העול הכספי, הכרוך בקיום מצוות השמיטה, גבוה. לפיכך, ארגונים שונים מהמגזר השלישי נחלצים לסייע לחקלאים השובתים, ובין השאר מגייסים לשם כך תרומות מנדיבי לב בחו״ל. הסיוע מתאפשר הודות להשכרת משנה סמלית של חלק מהקרקע החקלאית לתורמים, שהם שוכרי משנה ההופכים בדרך זו לשותפים עם החקלאים בקיום מצוות השמיטה. מוצע לאפשר השכרת משנה לצורך מטרה זו.

יש לציין, כי החלטה דומה התקבלה על ידי הנהלת רשות מקרקעי ישראל בשנת השמיטה הקודמת (התשע״ה), וכי מצוות השמיטה כבר זוכה להתייחסות מיוחדת בסעיף 8.1.4 לקובץ החלטות המועצה, הקובע כלהלן: "מנהל הרשות מוסמך למכור את מקרקעי ישראל לשם קיום מצוות שמיטה ולתת הרשאה לרבנות הראשית לעשות כן. נוסח הסכם המכירה יענה על צרכי מצוות השמיטה."

עוד יש לציין, כי חריגה מהוראות הדין החלות בדרך כלל על קרקע בישראל, לצורך קיום מצוות השמיטה, באה לידי ביטוי גם בחקיקה ראשית ובתקנות, כלהלן:

סעיף 3 לחוק מקרקעי ישראל, התש״ך-1960 ("שמירת מצוות שמיטה") קובע, כי חוק יסוד מקרקעי ישראל לא יפגע בפעולות הבאות לאפשר קיום מצוות שמיטה בלבד.
סעיף 1 לחוק עסקאות במקרקעין (קיום מצוות שמיטה) התשל"ט-1979 מעניק הסמכה להתקין תקנות לעניין עסקאות במקרקעין לשם קיום מצוות שמיטה, שיחולו על אף האמור בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, או בכל דין אחר.

תקנה 1 לתקנות עסקאות במקרקעין (קיום מצוות שמיטה) התשל"ט-1979 קובעת, כי עסקה במקרקעין לצורך קיום מצוות השמיטה, שנעשתה באישור מועצת הרבנות הראשית, או מי שהמועצה הנ״ל הסמיכה לכך, תהיה תקפה על אף האמור בחוק המקרקעין או בכל דין אחר ואף אם היא לזמן ותהיה נגמרת אף בלא רישום.

תקנה 2 לתקנות הנ״ל קובעת, כי עסקה כאמור תהיה פטורה מכל האגרות, המיסים, הארנונות ויתר תשלומי החובה שתשלומם הוא תנאי לרישום עסקה במקרקעין."

 

מכירת המקרקעין

קיבוצים, מושבים וחקלאים המעוניינים לפעול על פי היתר המכירה ולקבל הכשר לתוצרת החקלאית אותה הם מספקים נדרשים לחתום על מסמך בו הם מסמיכים את רשות מקרקעי ישראל הרבנות הראשית לישראל למכור את זכויותיהם במקרקעין לשנה אחת מלאה ורכישתם בחזרה בתום השנה.

 

פטור ממיסוי מקרקעין

כדי לאפשר את ביצוע המכירה וקיום מצוות השמיטה נקבע בחקיקה שמכירת המקרקעין ורכישתה לאחר שנת השמיטה תהיה פטורה ממס.

תקנה 2 לתקנות עסקאות במקרקעין (קיום מצוות שמיטה), תשל"ט–1979 קובעת:

"עסקה כאמור בתקנה 1 תהיה פטורה מכל האגרות, המסים, הארנונות ויתר תשלומי החובה שתשלומם הוא תנאי לרישום עסקה במקרקעין."

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.