גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 010-2021

עדכוני גמלאות וגביה – ביטוח לאומי לשנת 2021

 

ה"סכומים הבסיסיים"

ה"סכום הבסיסי" הוא סכום אשר לפיו מחושבות מרבית הגמלאות. ה"סכום הבסיסי" מתעדכן ב-1 בינואר של כל שנה בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן שחל בשנה שקדמה לה.
מדד המחירים לצרכן בתקופה נובמבר 2019 עד נובמבר 2020 ירד. לפיכך, לא חלו שינוים ב"סכומים הבסיסים" ובסכומי הגמלאות בינואר 2021 בהשוואה לינואר 2020.

להלן סכומי ה"סכום הבסיסי" בהתאם לגמלאות השונות החל מינואר 2021 :

1.   8,915 ש"ח לגבי מענק לידה ודמי לידה, דמי פגיעה, קצבה לנכה עבודה, גמלאות ומענקים לתלויים, דמי תאונה, נכות כללית, מענק ליתום, תגמול למתנדב, מענק פטירה וניידות.

2.   הסכום הבסיסי לקצבת ילדים:
א. 152 ש"ח בעד הילד הראשון ,החמישי ואילך.
ב. 192 ש"ח בעד הילד השני, השלישי והרביעי.
ג. 142 ש"ח לעניין גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה או תוספת משפחתית למקבלי הבטחת הכנסה.

3.   8,804 ש"ח לגבי קצבת אזרח ותיק, שאירים, מענק בר מצווה, דמי מחיה ליתומים, מענק חימום, דמי מזונות, מענק לימודים, פשיטות רגל ואבטלה.


השכר הממוצע

השכר הממוצע ע"פ סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי נשאר בחודש ינואר 2021 על 10,551 ש"ח. השכר הממוצע משמש לבסיסי הכנסה בגביה ובסיס למבחני הכנסות.


ההכנסה המרבית לקבלת קצבת אזרח ותיק

1. ללא תלויים 6,014 ש"ח (57% מהשכר הממוצע).
2. עם תלוי אחד 8,019 ש"ח (76% מהשכר הממוצע).
3. כל תלוי נוסף 739 ש"ח (7% מהשכר הממוצע).


ההכנסה המרבית לקבלת קצבת שאירים לאלמן (לאלמנה אין מבחן הכנסה)

ההכנסה המרבית לאלמן (שאין עמו ילדים) היא 6,014ש"ח. בחישוב הכנסת האלמן לא תבוא בחשבון הכנסה בגובה 1,604 ש"ח מעבודה כשכיר או כעצמאי, מהכנסה מפנסיה המשולמת לאלמן עקב פרישתו מעבודה ומהכנסה חודשית המשולמת לו עקב פרישתו מעבודתו כגון: הכנסה מקופת גמל או כל תכנית ביטוח אחרת המניבה הכנסה חודשית.


ההכנסה המרבית לגמלאות יחסיות

הסכום הבסיסי המשמש בסיס לחישוב ההכנסה המרבית לתשלום דמי לידה וגמלאות נפגעי עבודה יישאר 8,915 ש"ח, ולפיכך ההכנסה המרבית היא 44,575 ש"ח (חמש פעמים הסכום הבסיסי).

ההכנסה המרבית לעניין מילואים היא 44,020 ש"ח (5 פעמים הסכום הבסיסי בסך 8,804 ש"ח).

דמי האבטלה המרביים שווים לשכר הממוצע בסך 10,551 ש"ח.


ההכנסה המרבית לתשלום דמי ביטוח

ההכנסה המרבית לגביית דמי ביטוח לעובד שכיר, לעובד עצמאי ולמי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, היא 44,020 ש"ח לחודש (5 פעמים הסכום הבסיסי בסך 8,804 ש"ח).


תקרת ההכנסה לתשלום שיעור מופחת

תקרת ההכנסה לתשלום שיעור מופחת בינואר 2021 היא 6,331 ש"ח לחודש.


דמי ביטוח בריאות

דמי ביטוח בריאות בשיעור המינימאלי 104 ש"ח. יחיד בגיל זקנה המקבל קצבה ישלם דמי ביטוח בריאות בסכום של 200 ש"ח, וזוג ישלם 288 ש"ח (הסכום לזוג מנוכה מקצבת הזקנה של הבעל).


שכר המינימום

החל מדצמבר 2017 שכר המינימום הוא 5,300 ש"ח לחודש, 212 ש"ח ליום למי שעובד 6 ימים בשבוע ו – 244.62 ש"ח ליום למי שעובד 5 ימים בשבוע. שכר המינימום לשעה לפי היקף של 186 שעות חודשיות הוא 28.49 ש"ח ולפי היקף של 182 שעות חודשיות הוא 29.12 ש"ח .


סכום קצבת אזרח ותיק ושאירים מגיל הפרישה עד גיל 80

סכום קצבת אזרח ותיק ללא תוספת ותק וללא תוספת תלויים הוא 1,558 ש"ח לחודש.
סכום קצבת אזרח ותיק בתוספת ותק מלאה הוא 2,342 ש"ח לחודש (ללא הפחתת ביטוח בריאות).
סכום קצבת השאירים זהה לסכום קצבת הזקנה (לאלמן/ה מעל גיל 50). מקבלי קצבת אזרח ותיק מקבלים מחצית מקצבת השארים.


קצבת אזרח ותיק ושאירים מגיל 80

סכום קצבת הזקנה לבני 80 ומעלה ללא תוספת ותק הוא 1,646 ש"ח.
סכום קצבת הזקנה כולל תוספת ותק מלאה הוא 2,430 ש"ח לחודש (ללא הפחתת ביטוח בריאות).
סכום קצבת השארים זהה לסכום קצבת הזקנה. מקבלי קצבת אזרח ותיק מקבלים מחצית מקצבת השארים.


תוספת תלויים בקצבת אזרח ותיק ושאירים

קצבת אזרח ותיק:
1. תוספת של 784 ש"ח עבור בן זוג התלוי במקבל הקצבה.
2. תוספת של 493 ש"ח בעד כל ילד משני הילדים הראשונים.

קצבת שאירים:
1. תוספת בעד כל אחד מהילדים כאשר יש הורה זכאי – 731 ש"ח.
2. לכל אחד מהילדים במשפחה בה שני ילדים לפחות, כאשר אין הורה זכאי - 731 ש"ח.
3. ילד אחד בלבד כאשר אין הורה זכאי ולכל יתום משני הוריו – 968 ש"ח.


מענק בר מצווה ליתומים
- סכום מענק בר מצווה הוא 5,943 ש"ח.


דמי מחיה ליתומים

סכום דמי המחיה ליתומים שמשולמת להורה קצבת שאירים הוא 579 ש"ח לחודש.
סכום דמי מחיה ליתומים שלא משולמת להורה קצבת שאירים הוא 802 ש"ח לחודש.
ההכנסה המותרת לצורך תשלום דמי מחיה להורה עם יתום אחד היא 12,028 ש"ח.
ההכנסה המותרת לצורך תשלום דמי מחיה ליתום עבור יתום נוסף היא 739 ש"ח.


מענק פטירה

סכום מענק הפטירה הוא 8,915 ש"ח. מענק הפטירה משולם לבן זוג או ילד (לכל היותר עד גיל 24) של נפטר שקיבל קצבת אזרח ותיק, שאירים, קצבת נכות מעבודה או קצבת נכות למתנדב בשיעור 50% לפחות, קצבת נכות כללית, או הענקה לפי פרק י"ז לחוק הביטוח הלאומי הניתנת במקום הקצבאות האמורות.


מענק חימום

מענק חימום הינו מענק חד פעמי ע"ס 563 ש"ח המשולם פעם בשנה בחודש אוקטובר למקבל קצבת אזרח ותיק, שאירים או גמלת אזרח ותיק מיוחדת העונה על שני תנאים האלה:

1. הוא הגיע לגיל פרישה.
2. הוא מקבל תוספת השלמת הכנסה לקצבה באחר מהחודשים: אוקטובר נובמבר או דצמבר באותה השנה או שהוא קיבל קצבת נכות לפני שהתחיל לקבל קצבת אזרח ותיק, והוא ממשיך לקבל אזרח ותיק בסכום השווה לקצבת הנכות ששולמה לו בעבר.


סיעוד (ש"ח)

במסגרת הרפורמה בגמלת סיעוד החל מינואר 2021 נכנסה לתוקף הפעימה השלישית, הוגדלו שעות הטיפול והקצבה הכספית למקבלי קצבת סיעוד ברמות 3, 4 ו-5. התוספת תינתן באופן אוטומטי לזכאים.
סכום קצבה מלאה בכסף למעסיק מטפל צמוד:

 
  מטפל זר מטפל ישראלי
רמת גמלה מספר יחידות שירות סכום הקצבה מספר יחידות שירות סכום קצבה
1 5.5 1,408 5.5 1,408
2 10 2,049 10 2,049
3 14 2,868 17 3,482
4 18 3,687 21 4,302
5 22 4,506 26 5,326
6 26 5,326 30 6,146

 


נכות כללית

תקרת הכנסה לצורך עמידה בהגדרת "נכה" – 6,331 ש"ח.


סכום קצבת הנכות החודשית הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר:
סכום קצבת יחיד מלאה (100% או 75% אי כושר ) -3,321 ש"ח, קצבה חלקית 74% אי כושר 2,242 ש"ח, קצבה חלקית 65% אי כושר - 2,027 ש"ח, קצבה חלקית 60% אי כושר 1,908 ש"ח.


תוספת עבור בן/בת זוג:
עבור בן/בת זוג שאינם מקבלים קצבה והכנסתם נמוכה מ-6,014 ₪. דרגת אי כושר מלאה (100% או 75%) 1,192 ש"ח, דרגת אי כושר 74% - 882 ש"ח, דרגת אי כושר 65% - 775 ש"ח, דרגת אי כושר 60% - 715 ש"ח.


תוספת עבור ילדים:
דרגת אי כושר מלאה (100% או 75%) 954 ש"ח, דרגת אי כושר 74% - 706 ש"ח, דרגת אי כושר 65% - 620 ש"ח, דרגת אי כושר 60% - 572 ש"ח.

עדכון ניכוי הכנסות עבודה מקצבה חודשית מלאה (ש"ח) - הכנסת עבודה של נכה תנוכה מהקצבה המגיעה לו בשיעורים הבאים:

חלקי הכנסה באחוזים מהשכר הממוצע מעל עד שיעור הניכוי
עד 50.23% 0 5,300 אין ניכוי
מעל 50.23% ועד 68% 5,300 7,175 30%
מעל 68% ועד 93% 7,175 9,812 40%
מעל 93% 9,812     - 60%

 

פיצוי לנפגעי פוליו

הקצבה החודשית לנכה פוליו 100% היא 5,276 ש"ח. להלן סכומי הפיצוי החד פעמי לנכה פוליו שנקבעה לו נכות יציבה:

• למי שאחוזי הנכות הם 95% ומעלה 147,743 ש"ח.
• למי שאחוזי הנכות הם בין 75% ל- 94% - 123,120 ש"ח.
• למי שאחוזי הנכות נמוכים מ-75% - 61,558 ש"ח.

פיצוי לנפגעי גזזת

• קצבה חודשית – 2,638 ש"ח.
• מענק שאירים לבן זוג שעמו ילדים – 94,968 ש"ח.
• מענק שאירים לבן זוג שאין עמו ילדים או לילד כשאין בן זוג זכאי – 56,981 ש"ח.

שירותים מיוחדים (ש"ח)

הזכאות לגברים ונשים מגיל 18 עד גיל פרישה (במקרים מסוימים ניתן להמשיך לקבל את הקצבה גם לאחר גיל פרישה) , המבוטחים בביטוח הלאומי וזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית והיגיינה אישית) במשק הבית, או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.

תלות בזולת עזרה בפעולת זמן עזרה שיעור הגמלה קצבה מיוחדת גמלה מיוחדת למי שסובל ממוגבלות קשה סה"כ
רבה רוב הפעולות רוב היום 50% 1,115 312  1,427
רבה כל הפעולות רוב היום 111.9% 2,496 838 3,334
מוחלטת כל הפעולות כל היום 188% 4,191 1,150 5,341 

 

מענקי לידה

מענק ליולדת ילד ראשון – 1,783 ש"ח.
מענק ליולדת ילד שני - 802 ש"ח.
מענק ליולדת ילד שלישי ואילך - 535 ש"ח.
מענק ליולדת תאומים - 8,915 ש"ח.
מענק ליולדת שלישייה - 13,373 ש"ח.
מענק ליולדת עבור כל ילד נוסף- 4,458 ש"ח.

קצבאות לילדים שנולדו לאחר 1.6.2003

152 ש"ח עבור הילד הראשון והחמישי ואילך.
192 ש"ח עבור הילד השני, השלישי והרביעי.

מענק לימודים

המוסד לביטוח לאומי משלם מענק לימודים בתחילת שנת הלימודים למשפחות חד-הוריות וכן למשפחות שלהן 4 ילדים או יותר המקבלות קצבאות קיום ועומדות במספר תנאים.
בשנת הלימודים תשפ"ב (2021-2022) ישולם המענק עבור ילדים שנולדו בתאריכים מ-1.1.2004 עד 31.12.2015 .
סכום המענק - 1,021 ש"ח לכל ילד. המענק ישולם לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים ב- 10 באוגוסט 2021

עדכון דמי קבורה (ש"ח)

ב-31.10.2020 הסתיימה הוראות השעה לעניין תשלום אחיד לחברות קבורה שאינן בעיריות. התעריפים לחברות אלה הופחתו ושבו לתעריפים לפני הוראת השעה בתוספת קידום בשיעורי השינוי במדד המחירים לצרכן בתקופת הוראת השעה.

סוג חברת קדישא חברות בירושלים, בתל אביב ובחיפה חברות בעיריות אחרות מעל 50 אלף תושבים חברות בעיריות שלא כאמור בטור 1 או 2 חברות במועצות מקומיות למעט מועצות אזוריות חברות אחרות (כולל קיבוצים ומושבים)
נפטר לאחר שמלאו לו 10 שנים 6,565 6,405 5,645 4,280 3,674
נפטר שמלאו לו חודש ימים, אך טרם מלאו לו 10 שנים 3,283 3,203 2,823 2,140 1,837
נפטר שטרם מלאו לו חודש ימים 1,313 1,281 1,129 856 735

 

תוספת חציבה (ש"ח)

גיל הנפטר קבוצה א קבוצה ב
נפטר לאחר שמלאו לו 10 שנים 1,240 651
נפטר שטרם מלאו לו 10 שנים 619 330

 

תוספת קבורת לילה - עבור קבורה בין השעות 18:00 עד 06:00 בבוקר שלמחרת, משולמת תוספת בסך 1,560 ש"ח.

פינוי והעברת נפטרים לשמירה בקירור - המוסד לביטוח לאומי משלם לחברת קדישא או מי מטעמה, עבור העברת נפטר ממקום הפטירה לשמירה בקירור לאחר שעות העבודה הרגילות כולל שבתות וחגים 1,119 ש"ח.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה בטלפון 04-6484785.