גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 007-2021

שיוך נכסים בקיבוצים – אופן מיסוי הקיבוץ ויורשי החברים

ביום 17.1.2021 פורסמה הנחיית רשות המיסים בעניין "שיוך נכסים בקיבוצים – אופן מיסוי הקיבוץ ויורשי החברים".
ההנחיה מבטאת את עמדת רשות המיסים בסוגייה שהייתה עד כה לא ברורה לחלוטין ומשכך לא הייתה אחידות בהתייחסות לה. מספר דגשים הבאים לידי ביטוי בהנחיה:

בשיוך נכסים

הכנסת יורשים באגודת החברים המייחסת את הכנסתה לחבריה לפי הוראות סע' 62 לפקודה [מיסוי כשותפות] אינה דיבידנד לצרכי מס והיורשים (שאינם חברי קיבוץ) חייבים בדיווח על ההכנסה במסגרת דוח אישי למס הכנסה.
על היורש יהיה לדווח על חלקו היחסי בהכנסת האגודה, גם אם לא חולקה לו באותה שנה.

מקור ההכנסה [אצל היורשים - חברי קיבוץ ומי שאינם חברי קיבוץ) יהיה בהתאם למקור ההכנסה של האגודה/השותפות ושיעורי המס יהיו לפי שיעורי המס של החבר ויגיעתו האישית בהפקת ההכנסה באגודה (בדומה לשותף בשותפות).

הדיווח על הכנסתם של יורשים שהם חברי קיבוץ יבצע במסגרת הדוח השנתי של הקיבוץ.


בשיוך פירות הנכסים

סכומים שמקבלים יורשים מהקיבוץ (חברים ומי שאינם חברים) הינם פטורים ממס בידי היורשים.

התוצאה הכלכלית של הנחיה זו היא כי הקיבוץ יחויב במס גם על חלקם של היורשים בהכנסה המחולקת להם. בקיבוצים אשר חישוב הסכום לזכאות נגזר מהרווח הכלכלי, לפני המיסים החלים על ההכנסה, מומלץ לבחון עדכון המודל לחלוקה ו/או להתחשב במס אשר שולם על ההכנסה על ידי הקיבוץ בחלוקה בפועל ליורשים.

מההנחיה משתמע כי אין לכלול סכומים אלו בדיווח הקיבוץ על חלקם של החברים המקבלים כספים במסגרת זכאותם כיורשים בהכנסות הקיבוץ במסגרת טופסי הדיווח השנתיים למס הכנסה (טופס 1229א) מאחר והחלוקה אינה מהווה אירוע מס נוסף.

בהתאם, סיווג רשות המיסים של תשלומים אלו מוציא את הכספים ששולמו במסגרת החלוקה ליורשים (חברים ומי שאינם חברים) מגדר "יתרת רווחי הקיבוץ המשולמת" המחייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

הנחיית רשות המיסים אינה מטפלת במיסוי תשלומים המשולמים במסגרת הסדר שיוך פירות הנכסים למי שאינם חברי הקיבוץ [ע"פ ההגדרה בפקודת מס הכנסה] ואינם יורשים במועד החלוקה. יחד עם זאת, אין סיבה להניח כי עמדתה של רשות המיסים לגבי אופן ההתייחסות למקבלים אלו תהיה שונה.


לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בת"א.