גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 004-2021

הכנסות חבר קיבוץ מתחדש לעניין ביטוח לאומי לשנת 2021

קביעת הכנסה חייבת בדמי ביטוח ושיעור דמי ביטוח:


1. חבר העובד בקיבוץ - הכנסתו החייבת בדמי ביטוח של חבר העובד בקיבוץ, תחושב על בסיס הסכומים ששילם הקיבוץ לחבר או לקרובו, לרבות כל טובת הנאה חייבת במס שקיבל, בתוספת גילום מס וגילום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות (תקציב מגולם). שיעור דמי הביטוח שיחול על החבר הוא השיעור החל על שכיר בניכוי התשלום לענף אבטלה.

2. חבר העובד כשכיר מחוץ לקיבוץ, כעצמאי או שאינו עובד – דמי הביטוח ישלמו בהתאם למעמדו בדומה למבוטח שאינו חבר קיבוץ. חבר שאינו עובד ישלם סכום של 177 ש"ח לחודש.

חברה נשואה שאינה עובדת (עקרת בית), פטורה מתשלום דמי ביטוח. חברה שאינה עובדת ומקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים בנפגע עבודה, או חבר/ה המקבלים קצבת נכות מעבודה לצמיתות בשיעור של 100%, או חבר/ה המקבלים קצבת נכות כללית בשיעור של 75% לפחות, לצמיתות או באופן זמני לתקופה רצופה של שנה לפחות, ישלמו דמי ביטוח בריאות בלבד שינוכו מהקצבה.

3. תשלומי ערבות הדדית - הכנסה של חבר מכוח תקנה 3 לתקנות תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), התשס"ו-2005, יחשבו כקצבה לפי סעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה וישולמו בגינן דמי ביטוח בשיעור החל על פנסיה מוקדמת (3.49% מופחת, 11.79% מלא).

4. חלוקת רווחים - לחבר קיבוץ מתחדש תיוחס הכנסה שנתית בסכום יתרת רווחי הקיבוץ המשולמת. סיווג ההכנסה לצורך תשלום דמי הביטוח יבוצע באופן הבא:
א. חבר העובד בקיבוץ, חבר העובד כשכיר מחוץ לקיבוץ, חבר עצמאי – חלוקת הרווח תחשב כהכנסה של עובד עצמאי.
ב. חבר שאינו עובד - חלוקת הרווח תחשב כהכנסה פסיבית. הכנסה פסיבית בסכום שאינו עולה על 25% מהשכר הממוצע במשק (31,653 ש"ח לשנת 2021), לא תבוא בחשבון לעניין תשלום דמי ביטוח).

5. רווחים שלא חולקו - יתרת רווחי הקיבוץ שלא שולמה לחברים תיוחס באופן שווה לחברים ותחשב כהכנסה פסיבית לעניין תשלום דמי ביטוח. הכנסה זו לא תילקח בחשבון במבחני הכנסה לגמלאות נפגעי עבודה, אבטלה, נכות כללית, סיעוד, זקנה ושאירים, למענק פטירה והענקות (תשלום קצבה לאדם שתביעתו נדחתה עקב פיגור בתשלום דמי ביטוח וכו').

קיבוץ שכל חבריו נמצאים בעצמאות כלכלית

בתיקון החקיקה, מוגדר חבר קיבוץ מתחדש כיחיד, שעל פי תקנון הקיבוץ חלו לגביו חובות וזכויות חבר קיבוץ, בגמר שנת המס, לרבות מועמד לחברות, שמלאו לו 21 שנים, למעט חבר בעצמאות כלכלית.

לאור האמור, תיקון החקיקה הנ"ל אינו חל על קיבוץ שכל חבריו נמצאים בעצמאות כלכלית. לגבי חברים אלו חלים הכללים הבאים:

1. חברים בעצמאות כלכלית העובדים בקיבוץ יועסקו כשכירים לכל דבר (כולל תשלום לענף אבטלה).
2. מעמד חבר בעצמאות כלכלית זהה למעמדו של כל מבוטח אחר הן לעניין דמי ביטוח והן לעניין גמלאות.
3. חלוקת רווחים – חלוקת רווחים מהווה דיבידנד ולכן אינה חייבת בדמי ביטוח לאומי.
4. רווחים שלא חולקו – אין חיוב בדמי ביטוח על רווחים לא מחולקים.

בקיבוץ שחבריו בחרו להחיל על עצמם את סעיף 62 לפקודה (דין שותפות), מיוחסות ההכנסה לחברים בהתאם למקור ממנו נבעה ההכנסה (רווח הון, דיבידנד, מפעל מאושר), וחישוב המס מבוצע לפי שיעורי המס השוליים של החברים.

כאמור בחוזרנו 044/2019 משנת 2018 ואילך חייבות מלוא ההכנסות של החברה המשפחתית, גם אלו הפטורות מדמי ביטוח כאשר מופקות בידי יחיד, בדמי ביטוח. הוראות אלו אינן חלות כאשר ההכנסה מופקת בידי השותפות.

אופן הדיווח – חוזה דיווח 1
הדיווח עבור חברים ומועמדים מגיל 21 ומעלה, יבוצע אחת לחודש בטופס 102 מותאם לקיבוצים מתחדשים עד 15 לחודש. מספר הדוח שירשם בטופס 102 הוא 1 (חוזה דיווח 1). בטופס 105 תדווח רשימה של כלל החברים, ושל תלויים בחבר המקבלים תשלומי ערבות הדדית מהקיבוץ. את הטפסים (102,105) יש לשדר לביטוח לאומי באמצעות, תוכנת השכר, מערכת קשרים עסקיים או באמצעות מייצג.

אופן הדיווח - חוזה דיווח 2
קיבוצים בהם יש חברים או מועמדים בין גיל 18 לגיל 21 העובדים במשק, ידווחו לביטוח לאומי את הכנסת החברים הנ"ל בטופס 102 רגיל ובטופס 126 תחת מספר תיק הניכויים של תיק חברים. מספר הדוח שירשם בטופס 102 הוא 2 (חוזה דיווח 2). עבודת נערים, חיילים הורי חברים, וזמניים שעובדים במשק תדווח בחוזה דיווח 2 או בתיק שכירים. שיעורי דמי הביטוח בחוזה דיווח 2 הם השיעורים החלים על עובדים שכירים.

 

6

 

סכומים בינואר 2021
1. הכנסה מרבית לתשלום דמי ביטוח – 44,020 ש"ח.
2. שכר ממוצע – 10,551 ש"ח.
3. הכנסה לתשלום דמי ביטוח בשיעור מופחת – 6,331 ש"ח.
4. שכר מינימום – 5,300 ש"ח.
5. הסכום הקובע לפריסת שכר נוסף – 1,325 ש"ח (25% משכר המינימום).
6. החל מינואר 2019 נוסף למעסיק, בענף נפגעי עבודה חיוב בשיעור 0.1%, בהוראת שעה ל 5 שנים (עד דצמבר 2023).

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה 04-6484785.