גרסת הדפסה
מושבים מספר: 116-2020

עמדה חדשה החייבת בדיווח למס הכנסה – באגודה שיתופית חקלאית

 

סעיף 131ה לפקודת מס הכנסה קובע חובת גילוי ספציפי במצב בו נישום מיישם בדוחותיו עמדה השונה מהעמדות אותן פרסם מס הכנסה באתר האינטרנט של רשות המיסים (כאשר מתקיימים תנאי סף מסויימים).

בפרסום מיום 30/12/2020 פורסמה עמדה מס' 2020/81, בתחולה משנת המס 2020 בעניין דוחות מאוחדים עם אגודה שיתופית חקלאית כדלקמן:

"חברה תעשייתית המוחזקת על ידי אגודה שיתופית חקלאית, רשאית לאחד את דוחות המס שלה עם האגודה השיתופית החקלאית לפי החוק לעידוד התעשייה (מיסים), התשכ"ט-1969 (בכפוף לתנאים הקבועים בו) ובלבד שהאגודה השיתופית החקלאית אינה מדווחת על הכנסותיה כשותפות בהתאם להוראות סעיף 62 לפקודה וזאת מאחר ושותפות אינה עומדת בהגדרת "חברת אם" משום שאינה חברה".

יישום גישה זו (בכפוף לתנאי הסף), יחייב דיווח כדין, החל משנת המס 2020.