גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 104-2020

תקנות הפחת המואץ - עדכון

התקנות קובעות כי לגבי ציוד שנרכש בין ה- 1 לספטמבר 2020 עד 30 ביוני 2021 יחול פחת בשיעור כפול משיעור הפחת עפ"י דין.

התקנות קובעות תנאי לפיו הציוד החל לשימוש בישראל בייצור הכנסה בתוך שלושה חודשים מיום רכישתו או עד 30.6.2021 לפי המאוחר.

אולם ביחס לציוד שאינו ניתן להפעלה תוך שלושה חודשים מיום רכישתו או ציוד ששימש במפעל תעשייתי - תוארך מועד ההפעלה עד תשעה חודשים מיום רכישתו.

נבהיר כי על פי הבהרות שקיבלנו מרשות המיסים בעבר, בקשר עם תקנות הפחת המואץ, הגדרת "ציוד" אינה שוללת הכללה של רשתות השקייה וכל ציוד אחד המשמש בחממה.