גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 102-2020

שינוי סיווג אזורי עדיפות לאומית

בישיבת הנהלת רשות מקרקעי ישראל שהתקיימה ביום 21.10.2020 התקבלה החלטה מספר 4954 בנושא "הוראות מעבר – אזורי עדיפות לאומית".

ראו חוזרינו 92/2020 "הנחות אזורי עדיפות לאומית – הוראת מעבר"

על פי החלטה 4954 ישובים אשר סיווגם כמפורט בסעיף 4.2.2 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל שונה בעקבות התיקון שנכנס לתוקפו ביום 20.10.2020, ימשיכו ליהנות מהנחות אזור שהיו נהוגות עד לקבלת ההחלטה, וזאת עד ליום 31.1.2021 בכפוף להגשת בקשה מלאה לרבות מסמכי חובה בהתאם לכללי רמ"י עד למועד זה.

ראו רשימת 20 ישובים - שסיווגם ירד.

יודגש כי ישובים שסיווגם עלה, ייהנו מההטבות הנחות אזור כבר ממועד חתימת השר, דהיינו 20.10.2020.

ראו רשימת 17 ישובים - שסיווגם עלה.

לעניין תקרת ההנחv הסוציואקונומית הישובית ראו חוזרינו 90/2020 "תקרת ההנחה הסוציואקונומית בהקצאת מושבים באזורי עדיפות"

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בת"א או למר אורי ריטוב במשרדנו בעפולה.