גרסת הדפסה
מושבים מספר: 094-2020

מים ביתיים בתעריף מוזל לתקופה של 4 חודשים – "כמות מוכרת"

בעקבות פניה של שר המים, מועצת רשות המים פרסמה ברשומות בהוראת שעה את כללי המים (קביעת כמות מוכרת) (הוראת שעה) התשפ"א – 2020 ואת כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים) ( הוראת שעה) התשפ"א – 2020

"ספק, שהגדרתו בכללים העיקריים, רשאי לבצע זיכוי לצרכן הזכאי לכך, בעד כמות מוכרת ליחידת דיור לתקופה שחל עליה סעיף 1 ושקדמה למועד פרסום כללים אלה (להלן – יום הפרסום) ושלגביה שלח לצרכן חשבון מים. או בתיקון חשבון המים ששלח או בחשבון המים הראשון שישלח לצרכן לאחר תום 15 ימים מיום הפרסום."

כללי המים(קביעת כמות מוכרת)(הוראת שעה) התשפ"א -2020

 

תעריף למים ביתיים ל"כמות מעבר למוכרת" בתקופת ארבעת החודשים

"בתקופה שמיום י"ד בחשוון התשפ"א (1 בנובמבר 2020) עד יום ט"ז באדר התשפ"א (28 בפברואר 2021), יראו כאילו בכללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), התשנ"ד 1994, במסעיף 4(1) (1.2), בסופו נאמר על "על האף האמור, בתקופה שמיום י"ד בחשוון התשפ"א (1 בנובמבר 2020) עד יום ט"ז באדר התשפ"א (28 פברואר 2021), התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות נוספת לצריכה ביתית לחודש יהיה האמור בתוספת 0.364 ש"ח"

כללי המים(תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים)(הוראת שעה) התשפ"א -2020

כדי לפשט את הביצוע, מכיוון שהפרסום היה ב28 לאוקטובר וחלק מהספקים מחייבים חיוב חודשי וחלק דו חודשי, מוצע להחיל את הכמויות המעודכנות לכמות המוכרת לתקופה של 4 חודשים - להוסיף 0.5 מ"ק לנפש לחודש כמות מוכרת (ל3.5 מ"ק לנפש לחודש עד כה) בתעריף כמות מוכרת הקבוע ולהוסיף במקביל לתעריף כמות מעבר למוכרת 0.31 ש"ח למ"ק לפני מע"מ.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בת"א.