גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 097-2020

מים בתעריף מוזל - קביעת כמות מוכרת החל משנת 2021

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור הצעה לשינוי כללי המים (קביעת כמות מוכרת)(תיקון) התשפ"א -2020.
מטרת השינוי המוצע הינה לפשט את אופן קביעת הכמות המוכרת השנתית.


כיום ע"פ הכללים מגיש הספק דיווח מקוון עד ה 15 לחודש נובמבר, בדיווח מפורטים מספר תושבים ביחידות דיור בתחומו וכן סך כמות המים בתעריף כמות מוכרת שמכר בשנה החולפת.


בשל ההפרש בין הכמות המוכרת המוקצית בשנה לבין הכמות שנמכרה בפועל, אם לחובה ואם לזכות, מופעל מנגנון היזון חוזר מסובך .
להלן עיקרי השינוי המוצע:

1. הכמות המוכרת לספק

"הכמות המוכרת לספק לשנה העוקבת לשנת הדיווח שווה, לנמוך מבין:

א. הכמות המוכרת החזויה:

ב. הכמות אשר סופקה בידי הספק בתעריף לכמות מוכרת , לשנה שנסתיימה במכפלת 3% , לעניין זה "השנה שנסתיימה "- השנה האחרונה לגביה אומתו ובוקרו דיווחי הספקים לעניין זה.

ואולם סופקו המים בכמות מוכרת בידי ספק שאינו מוכר בתעריף כמות מוכרת לפי כל דין, תהיה הכמות המוכרת לספק לשנה העוקבת לשנת הדיווח, הכמות המוכרת החזויה במכפלת 0.87."

 

2. התחשבנות שנתית לספק

"התברר כי כמות המים המוכרת לשנה מסוימת שונה מכמות המים שסופקה בפועל לאותה שנה בכמות העולה על 1000 מ"ק, בין לפי דיווח הספק ובין לפי אומדן שערך מנהל הרשות הממשלתית, יודיע מנהל הרשות הממשלתית לספק המים שסיפק את המים לערוך התחשבנות שנתית לספק לפי הכמויות שסופקו בפועל, לפי קביעתו."

 

3. הוראות מעבר

דיווחי הכמות המוכרת מוגשים במהלך נובמבר של השנה לקראת השנה העוקבת ודיווחי ההספקה השנתיים מוגשים בחודש פברואר בתום השנה, דבר שיוצר קושי זמני בסנכרון בין הדיווחים לשנה העוקבת.

על כן נקבע שמיום 1 ינואר 2021 ועד יום 31 דצמבר 2022 הכמות תקבע לפי הנמוך מבין:

- כמות הנפשות בדיווח המקוון שמוגש לקראת סוף השנה
- כמות מוכרת שהוקצתה בשנה קודמת

 

בדבר פרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בת"א.