גרסת הדפסה
מושבים מספר: 080-2020

עדכוני חקיקה להרחבת רשת הביטחון הכלכלית

להלן עדכוני החקיקה להרחבת רשת הביטחון הכלכלית -

א. כללי

לצורך ייעול גביית חובות של מענקים ששולמו ביתר לגבי עצמאים ושכירים בעלי שליטה לאחר מיצוי המחלוקת נקבעה אפשרות קיזוז מול יתרת זכות במערכי המס השונים.

 ב. מענק הוצאות קבועות הקלות בגין חודשים ספטמבר-אוקטובר

נקבע כי במהלך החודשים ספטמבר-אוקטובר יוענק מענק הסיוע בגין הוצאות קבועות, החל מפגיעה בגובה 25% במחזור העסקאות של בעל העסק ביחס לתקופה המקבילה טרום התפרצות הנגיף, במקום 40% פגיעה עד כה.

עבור עסקים שמחזור פעילותם מ-18 אלף ש''ח עד 300 אלף ש''ח ירידת מחזורים בתקופה החל מפגיעה בגובה של 25% תזכה במענק בגובה שבין 3,000 ש''ח ועד 6,000 ש''ח בהתאם למדרגות מחזור הפעילות שלהם 100 אלף ש''ח, 200 אלף ש''ח ו-300 אלף ש''ח בהתאמה.

עבור עסקים שמחזור פעילותם מ-300 אלף ש''ח ועד 400 מיליון ש''ח חישוב המקדם יהיה בהתאם לטבלה שלהלן:

12

 לעניין עוסקים המדווחים על עסקאותיהם עם קבלת התמורה, אשר התמורה ניתנת להם בחלוף למעלה מ־30 ימים, והירידה במחזור העסקאות כתוצאה מההגבלות החדשות צפויה להתבטא בתקופה הכוללת את החודשים נובמבר-דצמבר בשנת 2020, תינתן ההקלה במענק בגין תקופה זו, בתנאי שלא היה זכאים למענק הוצאות קבועות בגין חודשים ספטמבר-אוקטובר.

שר האוצר הוסמך במסגרת החוק להאריך את תוקף הקלה זו בחודשיים נוספים, במידה ויחליט.

 

ג. מתן מקדמות על חשבון מענקי הוצאות קבועות לחודשים ספטמבר-אוקטובר

נקבע כי יועברו מקדמות על חשבון מענק ספטמבר - אוקטובר, בגובה 50% ממענק ההוצאות הקבועות לעסקים הצפויים להיפגע מהסגר. תשלום המקדמה יהיה לעוסקים אשר יגישו בקשה בתוך 30 ימים מיום 30 בספטמבר 2020, ויצהירו כי יש להם יסוד סביר להניח כי הם זכאים למענק עבור חודשים ספטמבר-אוקטובר. גובה המקדמה יתבסס על סכום המענק ששולם בפעימות הקודמות.

ככל שהעוסק לא היה זכאי למענקים בגין החודשים מרץ-אפריל או מאי-יוני הוא לא יהיה זכאי למקדמה, יודגש כי אי הזכאות למקדמה לא תפגע בזכאות למענק בגין חודשים ספטמבר - אוקטובר וסכום המקדמה יופחת בהמשך מסכום הזכאות הסופי שיקבע לחודשים ספטמבר - אוקטובר.

המקדמה תיגזר לפי בחירת העוסק מסכום מענק הוצאות קבועות לחודשים מרץ-אפריל או מאי-יוני (ככל שקיבל את שני המענקים האמורים).

 

ד. הרחבת הזכאות למענק השתתפות בהוצאות קבועות לחודשים מאי-יוני לעסקים קטנים

עבור החודשים מאי - יוני לעסקים קטנים - עוסקים שמחזור עסקאותיהם לשנת 2019 אינו עולה על 300 אלף שקלים חדשים, יהיו זכאים למענק השתתפות בהוצאות קבועות, בעד חודשי הזכאות מאי - יוני 2020, אפילו אם ההפחתה ממחזור עסקאותיהם אינה מגיעה ל-40%, ובלבד שהיא עולה על 25% ממחזור עסקאותיהם בתקופה המקבילה שלפני התפרצות הנגיף.

 

ה. מענק עידוד תעסוקה

נקבע בתיקון, כי על מנת להשלים את מתן 4 פעימות המענק בחוק מענק לעידוד תעסוקה, ולסייע לעסקים שהחזירו עובדים, תיווצר גמישות בתנאי הזכאות לחודש ספטמבר, כך שלמניין מצבת כוח האדם הקובעת, יכללו גם עובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת בחודש זה, בלבד שהועסקו אצל אותו מעסיק 15 ימים לפחות במהלך חודש ספטמבר. בנוסף לגבי חודש ספטמבר השכר המזערי יהיה 2,500 ש"ח ולעניין עובד שמשתכר שכר מינימום מותאם 1,400 ש"ח.

 

ו. מענק שימור עובדים

במטרה לסייע לעסקים שפעילותם העסקית נפגעה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, הוחלט להעניק מענק חד-פעמי בעד המשך העסקתם של עובדים בחודשים ספטמבר- אוקטובר. עוסק יהיה זכאי למענק אם היה זכאי למענק הוצאות קבועות בגין חודשים ספטמבר-אוקטובר, כלומר אם מחזור שלו לא עולה על 400 מלש"ח ומחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות ירד ב-25% ומעלה מהתקופה אשתקד. עוסק כאמור יהיה זכאי למענק בסכום השווה למכפלה של 5,000 ש״ח במספר העובדים המזכים, כאשר מספר העובדים המזכים תלוי במידת הפגיעה של העסק, ככל שהעסק נפגע יותר- מידת זכאותו עולה. המענק ישולם באמצעות משרד הכלכלה. למצגת.

 

ז. דחיית ההפחתה בדמי האבטלה - אושרה הדחייה במועד ממנו יחול מנגנון ההפחתה בדמי האבטלה, כך שרף הירידה ייבדק רק החל מה-16.10.20 וההפחתה תדחה בשלב זה.

ח. מענק מוגדל לזכאי מענק עבודה - תשולם תוספת למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) לשנת 2020. התוספת תעמוד על 62% מסכום המענק עבור החודשים אפריל עד דצמבר. רשות המסים צפויה להעביר היום לחשבונות הבנק של למעלה ממאתיים אלף זכאים מקדמה על חשבון התוספת למענק, שתשולם לשכירים ועצמאים שנמצאו זכאים למענק עבודה לשנת 2019, בשיעור של 25% מסכום המענק ששולם עבור שנה זו. בהמשך, תשולם המקדמה, ביחד עם המענק הבסיסי, גם למי שימצאו זכאים למענק עוד במהלך שנת 2020. היתרה של התוספת למענק תשולם יחד עם המענק הבסיסי עבור שנת 2020. התוספת לא תפחת מ-1000 ש"ח. בהתאם לחוק, שכיר, שעל פי נתוני הביטוח הלאומי קיבל דמי אבטלה בעבור מלוא החודשים אפריל עד יולי 2020 ברצף, לא יהיה זכאי לקבלת המקדמה לתוספת למענק שנועד במהותו לעודד השתתפות בשוק העבודה.

 

לנוסח חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה)(תיקון), התשפ"א-2020 מיום 30.9.2020

 

לנוסח חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (תיקון מס' 15 – הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התשפ"א-2020 מיום 30.9.2020.

 

לנוסח חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה)(תיקון), התשפ"א-2020 מיום 29.7.2020.

 

לנוסח החלטת הממשלה מענק סיוע לעסקים בעד המשך העסקתם של עובדים.