גרסת הדפסה
מושבים מספר: 060-2020

שיעורי דמי חכירה בהיוון הזכויות בחלקת המגורים בנחלה

ב 8.9.2020 צפויה מועצת מקרקעי ישראל לקבל החלטה על שינויים בסיווג אזורי עדיפות לאומית להם השלכות משמעותיות על תשלומי היוון הזכויות בחלקת המגורים.

ראו פרטים בהרחבה בחוזרינו 42/2020 "הערכות לשינויים בהנחות בהקצאת מקרקעין"

להלן שיעורי דמי החכירה המהוונים באזורי הארץ על פי נוהל רמ"י:

טבלה

טבלה 3

 

הערות רמ"י לטבלה:

- בהתאם לפרק 4.2 סימן א' לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל הנחת האזור תוגבל למחיר תקרה אשר יעמוד על 450,000 ש"ח ערך קרקע לא כולל הוצאות פיתוח ולא כולל מע"מ ליחידת דיור. כאשר ערכי הקרקע עולים מעל לסכום זה, על החלק שמעל 450,00 ש"ח ישולמו לרשות דמי רכישה בשיעור של 33%.

- בישובים הנמנים על אזורי עדיפות לאומית א' וב', שאינם ישובים חדשים ושאינם ישובים סמוכי גבול המשתייכים למועצות אזוריות בהם המדד הכלכלי הסוציו אקונומי על פי קביעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הוא 8-10, תוגבל ההטבה ל-50,000 ש"ח ליחידת דיור (לפני מע"מ).

- האמור לעיל הינו בכפוף לפרק 4.2 סימן א' לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל שינויים בפרק 4.2 סימן א' לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל יכול שיבואו לשינויים בסעיף זה.

- מספר יח"ד הזכאיות להנחה הוא 2 בלבד. יחד עם זאת בקשות שהוגשו לפני 1.11.2019 ההנחה תינתן על כל יח"ד הכלולות בשומה זו הפוטנציאלית.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.