גרסת הדפסה
מושבים מספר: 044-2020

פיצויי הפקעת קרקעות חייבים במס שבח - הבהרה

"פיצוי מרשות מקרקעי ישראל (רמ"י)

רמ״י משלמת פיצויים לבעלי קרקעות עבור שטחים שהופקעו בשנים עברו. בפס״ד שניתן, נקבע כי מדובר בפיצוי הוני שאינו שבח. חישוב המס וניכוי המס במקור על ידי רמ״י הוא סופי.

עם זאת, בדוחות שיוגשו ובהם עסקאותרמ"י, ייתכן שייווצר עודף מס לתשלום או החזר מס. לעסקאות הללו יש להתייחס כאל עסקת רווח הון.
לצורך דיווח על עסקאות אלו בלבד, יש למלא טופס רווח הון חדש שמספרו-רמ״י (י) 1399, מצ״ב כנספח א שנמצא במשרדי רמ״י ויימסר למקבלי הפיצוי.
הטופס יחד עם פרטי העסקה לרבות המס שנוכה, יימסר לנישום על ידי רמ״י.
שידור רווח ההון יהיה בסמל עסקה 77 עם קוד 67 בשדות לשימוש המשדר לעסקאות אלה."

מברור שערכנו עם הנהלת מיסוי מקרקעין הובהר כי ההנחיה דלעיל חלה אך ורק במקרים מצומצמים ויוצאים מן הכלל של פיצויי הפקעות קרקעות על פי חוק רכישת מקרקעין (אישור פעולות ופיצויים), התשי"ג - 1953 (חר"מ) ועל פי חוק נכסי נפקדים, התש"י - 1950 (חנ"נ).