גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 048-2020

מענק לעידוד תעסוקה - עדכון

 

להלן הודעת ועדת הכספים של הכנסת בעניין תיקונים למיטוב הצעת החוק שהוכנסו במהלך הדיונים לקראת ההצבעה במליאת הכנסת בקריאה שניה ושלישית:

"1. במסגרת הצעת החוק הוחרגו מזכאות המדינה וכן גופים המזוהים באופן מלא עם המדינה או הנתמכים על ידה, במישרין או בעקיפין, ושסכום ההשתתפות של המדינה בתקציבם עולה על 25%, בהם גם מוסד חינוך ומוסד להשכלה גבוהה, וכן גופים שלממשלה בעלות מלאה או חלקית בהם. תוקן הסעיף ונקבע כי ההחרגה תחול רק על גופי חינוך וגופי השכלה גבוה, בהם סכום השתתפות המדינה עומד על לפחות 40%.

2. הוחלט להטיב עם חברי אגודות שיתופיות וחברי קיבוצים, הוסרה הגדרה המחריגה חבר באגודה שיתופית ועובד באגודה מזכאות למענק, ונקבע כי כל עובד, שמתקיימים לגביו יחסי עובד מעביד ומפקידים לעניינו דמי ביטוח לאומי, יוכר במסגרת זכאות למענק עבורו.

3. לאור ביקורת מצד חברי הוועדה על ההחלטה להחריג בני משפחה ממסגרת המענק, הגיעו הצדדים להסכמה כי בני משפחה יכללו במסגרת המענק, ובלבד שאותו קרוב משפחה היה מועסק בעסק האמור עד סוף חודש פברואר 2020.

4. תוקן חוק הביטוח הלאומי, כך שבתקופת משבר הקורונה – החל ממרץ עד חודש יוני כולל, יתאפשר כפל קצבאות במסגרת החוק, כך שלא יתבצע קיזוז של קצבת דמי האבטלה של זכאי מקצבת קיום, בתקופת משבר הקורונה, וכן יוחזרו הקצבאות הכפולות רטרואקטיבית.

5. נקבע כי בתוך 21 יום יקבע שירות התעסוקה את זכאות המעביד, וכן יבוצע התשלום.

6. בוטלה הטלת ריבית שנכללה בנוסח החוק בתחילה, במידה וחלה טעות והמעסיק קיבל מענק גבוה מהדרוש, והמקבל יהיו מחויב רק בהצמדה ללא ריבית.

7. אושר כי כל מעסיק יוכל לבחור את החלת המענק עבור מצבת העובדים בחודשים יוני עד ספטמבר, או לחילופין לקבל את המענק עבור מצבת העובדים בחודשים יולי עד אוקטובר. כאשר הבדיקה של מצבת העובדים במסגרת המתווה השני, תהייה מול חודש יוני ולא לעומת חודש מאי.

8. למעשה האמור הוא דחיה בחודש של מנגנון קבלת המענק לעסקים המעוניינים בכך, עבור עסקים שצופים רף העסקה גבוה יותר בחודשים אלה, דוגמת אולמות וגני אירועים.

9. מידע שיועבר מהביטוח הלאומי לשירות התעסוקה לצורך העברת המענקים, ישמר שנה אחת בלבד, במקום שנתיים בחוק המקורי.

10. לשם פיקוח יעיל של יישום החוק על מטרותיו השונות, שר האוצר ידווח לוועדת הכספים על הביצוע של החוק, היקף הבקשות שהוגשו, היקף המענקים ששולמו לפי חוק זה ויתרות שנשארו.

11. לגבי חצי מיליארד ₪ מסכום הפיצויים, ששר האוצר התחייב לבקשת חברי הוועדה, כי לפחות חלק ניכר מהם יוקדש לצורך פיצוי מעסיקים שלא פיטרו עובדים או הוציאו אותם לחל"ת בתקופת הקורונה, יגיע השר ויציג בפני הוועדה את שימושם המיועד בטרם הבאת הסכום לאישור הממשלה וישמע את עמדות חברי הוועדה. וכן כי עד חמישה ימים לאחר אישור הממשלה של ההסדר והקריטריונים לחלוקת סכום זה, יובא ההסדר לאישור ועדת הכספים. "

לפרטים ולהסברים נוספים ניתן לפנות למר שמעון גדיש במשרדנו בעפולה.