גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 032-2020

מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים שטרם קיבלו סיוע

מתווה הסיוע כולל על פי הודעת הממשלה:

"מענק ייעודי לעסקים קטנים (עד מחזור של 20 מלש"ח), שמחזור המכירות שלהם נפגע משמעותית בחודשים מרץ-אפריל, כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, במטרה לסייע בכיסוי ההוצאות הקבועות.
המענק יינתן גם לעמותות שמוגדרות כמוסד ציבורי זכאי. המענק יוכל להגיע עד לסך של 400 אלף שקל, כתלות במידת הירידה בפעילותו. המענק ישולם על-ידי רשות המסים החל מחודש מאי".

 

להלן דברי הסבר לרכיבי המענק

בדברי ההסבר להצעת החלטת הממשלה דלעיל נאמר בין השאר כדלקמן:

כללי

"בשעת משבר זאת, נדרשים העסקים לשלם את הוצאותיהם הקבועות, אף אם אין להם כל הכנסה. בשל כך, מוצע ליתן מענק לעסקים, אשר להם כושר השרידות נמוך מלכתחילה, על מנת שיסייע להם בתשלום ההוצאות הקבועות"


תנאים לקבלת המענק

"מוצע לקבוע כי המענק יינתן לעסק אשר מחזור עסקאותיו לשנת 2019 עולה על 18,000 ש״ח ואינו עולה על 20 מיליון ש"ח"
זאת נוכח פרופיל ההוצאות הקבועות של העסקים במחזור הנמוכים מ- 18,000 ש״ח והיקפן הזעיר.לצד זאת מוצע להגביל את מתן המענק לעסקים שמחזורם אינו עולה על 20 מיליון ש״ח.

זאת בשל כושר השרידות הנמוך של עסקים אלה והיקף ההוצאות הקבועות שלהן ביחס למחזור אשר גבוה לעומת העסקים עם מחזורי עסקאות גבוהים יותר.
נוסף לכך, מותנה המענק בירידת מחזור עסקאות בלמעלה מ־25% בחודשים מרץ ואפריל 2020 לעומת תקופה זו אשתקד, ובכך שהירידה נובעת ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה.

זאת על מנת למקד את הסיוע לעסקים שנפגעו באופן משמעותי. כמו כן, נדרש כי העסק הגיש את הדוחות התקופתיים הנדרשים לצורך חישוב המענק וכי הוא מנהל את פנקסיו כנדרש בהתאם לדין."

גובה המענק

"מוצע לקבוע כי חברה שמחזור עסקאותיה לשנת 2019 אינו עולה על 300,000 שקלים חדשים, תקבל מענק בסכום קבוע בהתאם למחזור עסקאותיה. זאת בשל התועלת התפעולית אל מול היקף המענק שיינתן ובשים לב להיקף הרב של עסקים אלה.

יצוין, כי עצמאי שהיקף המחזור שלו הוא עד 300,000 ש״ח,מקבל מענק זהה במסגרת תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאיים ולשכירים בעלי שליטה התש״ף-2020.

זאת נוכח התועלתהתפעולית שנובעת ממתן מענקים אלה יחד עם המענק הניתן לעצמאיים במסגרת התקנות האמורות, ובשים לב למספרם הרב.

לעסק שמחזור עסקאותיו לשנת 2019 עולה על 300,000 ש״ח, ניתן מענק בהתאם להיקף שיעור ירידת מחזור העסקאות שלו וביחס לנוסחת חישוב אשר מגלמת בתוכה מקדם נורמטיבי אשר משקף את ההוצאות הקבועות בעסק ממוצע. בשל היקף המענקים, מוצע לקבוע כי שיעור המענק יוגבל לסכום של 400,000 ש"ח."

 

מוחרגים מרשימת הזכאים

"מוצע להחריג מרשימת הזכאים למענק עסקים מהשיקולים שמפורטים להלן:
א. גופים המזוהים באופן מלא עם המדינה או הנתמכים על ידה, במישרין או בעקיפין, וכן גופים שלממשלה בעלות מלאה או חלקית וזאת גם אם מחזור שלהם אינו עולה על 20 מיליון ש״ח.

זאת מתוך תפיסה שאלה נשענים בדרך זו אחרת על המדינה ומתמודדים בעצמם עם כוחות השוק, בדומה לגופים בעלי מחזורים של מעל 20 מליון ש"ח.
לעניין חברות ממשלתיות הרי שקיים שוני בין חברות ממשלתיות לחברות עסקיות רגילות בשל בעלות המדינה במניותיהן בשיעורים כאלה והתרומה שיש למעורבות הממשלה על פעילותן.

ב. עסקים אשר אין יכולת לבקר ולהעריך את מחזור העסקאות שלהם ובהתאם לכך לחשב את גובה המענק.

ג. עסקים אשר אין לגביהם דיווחים לרשות המיסים.

ד. עסקים אשר מחזור העסקאות שלהם נקבע על ידי העוסק.

ה. עסקים אשר ירידת שיעור המחזורים שלהם אינו נובע מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה.

ו. עסק שהודיע על סגירת עסקו עוד לפני תחילת המשבר הכלכלי בעקבות התפשטות נגיף הקורונה."

 

דגשים ביחס לזכאויות במגזר ההתיישבותי

- חבר קיבוץ מתחדש עצמאי המדווח למס הכנסה בדוח המס של הקיבוץ – זכאי למענק על פי מסלול הסיוע דלעיל.

- שותפויות ואיחודי עוסקים – הדרישה לעמידה בתנאי סף על בסיס מחזור העסקאות המאוחד עלולה לשלול זכאותם של חלק גדול מהעסקים.

 

ראו גם דברי ההסבר של לשכת רואי חשבון למסלול סיוע זה.

עם פרסום טפסי תביעת המענק נעביר אליכם הסברים והבהרות למימוש זכאותכם.

באיחולי בריאות ובתקווה לימים טובים.