גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 025-2020

הקפאת מועדים ו/או הארכת מועדים – רשות מקרקעי ישראל

"במסגרת המאמץ לצמצום התפשטות מגפת הקורונה בישראל צומצמה מאד הפעילות במשק, במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי לרבות פעילות משרדי הממשלה השונים, פעילות מוסדות התכנון וגופים נוספים הנוגעים לתחום הנדל״ן. מתוך רצון לצמצם את השפעת מצב החירום על הציבור והצורך להבטיח המשך פעילות ניהול הקרקע במצבת כוח אדם מצומצמת וחזרה לפעילות סדירה עם סיום המשבר, הוחלט להקפיא מועדים ו/או להאריך מועדים שונים הקבועים בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל ו/או בהסכמים שרשות מקרקעי ישראל צד לה, כמפורט להלן:


מפרטים כספיים:
בהמשך להחלטת הנהלה מספר 4786 בעניין דחיית מועדי תשלום, הוחלט על ידי הנהלת הרשות, כי ההחלטה תחול גם על מפרטים כספיים. כך שלקוח המחזיק בידו מפרט כספי שהמועד האחרון להחזירו חתום לרשות הוא בין התאריכים 25.03.2020 ועד 26.04.2020, יוכל להחזירו חתום לרשות עד ולא יאוחר מיום 27.04.2020, מבלי שהדבר ייחשב כאיחור. ככל שתעודכן החלטת הנהלה 4786 ויידחו מועדי התשלום, תחול הדחייה גם ביחס למפרטים הכספיים.

ביצוע פסקי דין והתחייבויות להסדרת שימושים שלא כדין וביצוע פס״ד לפינוי וסילוק יד
בפסקי דין או הסכם בהם ישנה הוראה לפיה ניתן פרק זמן להסדרת השימוש המפר (קיומו) ומועד ההסדרה טרם חלף נכון לתאריך בו תוקנו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש- הגבלת פעילות), התש״ף- 2020 ,דהיינו ביום 22.3.2020, תאפשר רמ״י תקופה נוספת להסדרת השימוש ולשאר החיובים שנקבעו בפסק הדין של שלושה חודשים מהמועד האחרון אשר נקבע לכך בפסק הדין או בהסכם. ככל שיידרש תוארך הערבות הבנקאית כתנאי למתן הארכה.
בפסקי דין או הסכם בהם אין הוראה המאפשרת הסדרה או שמועד הסדרת השימוש חלף בטרם המועד האמור, ניתן יהיה להגיש בקשה פרטנית למתן ארכה לביצוע לאור נסיבות מיוחדות אשר מצדיקות לטענת הפונה מתן הארכה. הבקשה תוגש אל מנהל המרחב העסקי הרלבנטי )באמצעות אתר פניות הציבור) אשר ייתן החלטתו בענין.
פסק דין לפינוי וסילוק יד, ככלל לא תינתן ארכה לביצועם, אלא אם תתקבל בגינם בקשה מפורטת ומנומקת אשר תצדיק מתן ארכה כאמור בשל נסיבות מיוחדות הקשורות למגורי הפולש במקום או למצב בריאותו של הפולש או לקושי ממשי אחר המצדיק אי ביצוע פסק הדין במועד שנקבע לכך. בקשות אלו יועברו למתן החלטה של מנהל המרחב הרלבנטי והיועצת המשפטית של הרשות. פינוי בתי מגורים מאוכלסים לא יבוצע בשלב זה אלא בהתאם להנחיות היועץ המשפט לממשלה.


הקפאת הליכי אכיפת גבייה מול חייבים לרשות
הנהלת הרשות מנחה את עובדיה ואת עורכי הדין מטעמה, שלא לשלוח מכתבי התראה חדשים לחייבים, להימנע מלנקוט בהליכים מבצעיים דוגמת הטלת עיקולים בבנקים ובבתים או בתי עסק וכמו כן, לא יתפסו כלי רכב של חייבים עד ליום 21.6.20.

חייבים מולם רמ״י חתמה הסדרי חוב, אשר אין ביכולתם לעמוד בתשלום החודשי לחודשים אפריל ומאי יהיו זכאים לדחיית התשלום לחודש יוני 2020 או פריסה מחודשת לתשלומים אלו, מבלי שהדבר ייחשב כהפרה יסודית. לצורך מימוש הדחייה ישלפנות לרשות בבקשה לדחייה או פריסת החוב לצורך עדכון החוב במערכת. הזכאות לדחייה מותנית בפנייה כאמור, וזאת לצורך עדכון ומעקב.


הליכי השגה על שומה:
בגין שומות שבעניינן המועד להגשת טענה משפטית וטענה לעניין פיתוח ו/או בקשה לתיקון טעות ו/או השגה ראשונה (כמשמעות הליכים אלו בסעיפים 4.20.12, 4.20.13 ו 4.20.14 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל בהתאמה) חל מיום 1.3.2020 ועד ליום 22.5.2020, יוארכו המועדים להגשת ההליכים הנזכרים ב- 90 ימים, וזאת מבלי יהיה צורך בהגשת בקשה פרטנית להארכת מועדים בהתאם לקבוע בקובץ החלטות המועצה.
סעיף 4.20.15 לקובץ החלטות המועצה אינו כולל הוראות לעניין מתן אורכות להגשת השגות לועדת השגות. הרשות לא תעלה בפני ועדת השגות טענה כנגד האיחור בהגשת השגה שניה בפני ועדת השגות שמועד הגשת ההשגה השניה חל מיום 1.3.2020 ואילך, ובלבד שההשגה תוגש לא יאוחר מיום 21.6.20.


קביעת תוקף שומה בפטור ממכרז:
מתוקף סמכותה על פי סעיף 4.20.3 (ב) לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, החליטה הנהלת רשות מקרקעי ישראל להאריך תוקפן של שומות אשר הגיע לסיומו ביום 1.3.2020, ועד ליום 22.5.2020, לתקופה של חצי שנה נוספת (בסעיף זה - תוקף שומה כמשמעותו בסעיף 4.20.3(א))."


הסכמי הרשאה לתכנון:
במסגרת הסכמי הרשאה לתכנון מחויבים היזמים לעמוד במועדים להשלמת הליכי תכנון, אשר אף הם מושפעים מצמצום הפעילות במשק. הוחלט כי במניין המועדים הקבועים בהסכמי הרשאה לתכנון שבתוקף לא תימנה התקופה שמיום 22.3.20 ועד ליום 21.6.20. הוראה זו לא חלה על הסכמי הרשאה שתקופת הרשאה פגה לפני יום 22.3.20."


לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.

באיחולי בריאות ובתקווה לימים טובים.