גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 004-2020

מס יסף במכירת נחלה של משק חקלאי

 

ביום 31 באוגוסט 2012 פורסם החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב- 2012. במסגרת החוק תוקנה, בין היתר, פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 195 לפקודה) והוסף סעיף 121 ב לפקודה שעניינו "מס על הכנסות גבוהות".


הסעיף קובע כי יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עולה על 649,560 ש"ח (בשנת 2019) יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על סכום זה, בשיעור של 3%.

מס היסף מוטל על סוגי הכנסות שונות וכולל את רוב מקורות ההכנסה הקיימים ביניהם: הכנסה ממשכורת, מעסק, הכנסה פסיבית, הכנסה משכר דירה, הכנסה מפרסים והגרלות, הכנסה משוק ההון ושבח מקרקעין.

נציין כי מס יסף חל בגין מכירת דירת מגורים רק בתנאי שמחיר הדירה גבוה מ 4,615,245 ש"ח ולא חל פטור ממס על הדירה.

השפעה במכירת נחלה

בחישוב השבח במכירת נחלה, מבחינים רשויות המס בין התמורה המשולמת בגין בית המגורים שבנחלה לבין יתרת התמורה.

השבח הנובע ממכירת יתרת הזכויות בנחלה שאינן בית מגורים יתווסף להכנסת הנישום באותה שנה.

מאחר ובמכירת נחלות מדובר בסכומים גבוהים הוספת סכום זה להכנסת הנישום תיצור חיוב במס נוסף בשיעור 3%.

במכירת נחלה מפקידים בנאמנות בידי עו"ד כספים המיועדים לתשלום מיסי מקרקעין כגון מס שבח, היטל השבחה והתשלום לרמ"י. לאחר תשלום מס שבח מונפק אישור מס שבח לרישום בטאבו.

למוכר נחלה שמקבל את אישור מס שבח צפויה הפתעה מדרישת מס הכנסה נוסף בשיעור 3%.

פיצול השבח בין בני הזוג בשומת מס הכנסה

במכירת נחלה המתבצעת בדרך כלל באופן שווה ע"י שני בני זוג ניתן להקטין או אף למנוע (במקרים מסוימים) את תשלום מס היסף אם הנישומים יבקשו שבעת שידור הדו"ח השנתי למס הכנסה יפצלו את השבח הנובע ממכירת הנחלה באופן שווה בין שני בני הזוג.