גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 049-2019

דיווח חודשי של קיבוץ מתחדש

המוסד לביטוח לאומי, ביקש להפנות תשומת הלב למספר בעיות תכופות בדיווחי הקיבוצים המתחדשים המקשים על תביעות לגמלאות ע"י חברי הקיבוץ וביקש להקפיד ולדווח בהתאם לתקנות כדלקמן:


1. שכר נוסף -

תקנה 5 לתקנות הביטוח לאומי ( תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח) התשנ"ה 1995 מגדירה "תשלום נוסף" – שכר הניתן לעובד בנוסף לשכר המינימום, לרבות תשלומים שניתנו כבונוס או כמענק השתתפות ברווחי המעביד ולמעט הפרשים .

 

על תשלום נוסף יחולו, לעניין תשלום דמי ביטוח, הוראות אלה:

א. תשלום נוסף בשיעור 25% או יותר משכר המינימום יחולק לשנים עשר חודשים והסכום המתקבל מהחלוקה יצורף לשכר החודש הנוכחי או חודשי העבודה לפי הנמוך מבניהם.

ב. תשלום נוסף נמוך מ 25% משכר המינימום, יצורף לשכר החודשי הרגיל בחודש שבו שולם.

הפרשי שכר בהתאם לתקנה 4 ייראו כשכרו החודשי הרגיל של העובד, בעד החודשים שבעדם שולמו.

 

2. ימי עבודה –

בשדה הדיווח של ימי עבודה ידווחו רק ימי עבודה ולא שעות עבודה, גם לעובדים שההתנהלות איתם נעשית על בסיס חישוב שעתי.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לגב' שרונה שחר במשרדנו בעפולה (04-6484785).