גרסת הדפסה
מושבים מספר: 026-2019

איחודי עוסקים - דו"ח שנתי מסכם

להלן הודעת רשות המיסים מיום 12.5.2019 בנדון:

"סעיף 71א לחוק מע"מ, התשל"ו - 1975 (להלן "החוק"), מחייב כל אחד מהעוסקים, להגיש דו"ח שנתי מסכם על סך כל עסקאותיו, לרבות עסקאות שעשה עם העוסקים שנרשמו עמו כאחד וכן על כל רכישותיו וכל השירותים שקיבל, לרבות מהעוסקים שנרשמו עמו כאחד, בתוך 90 ימים מתום שנת המס.

בבדיקה שנערכה על ידינו עולה כי רמת הציות של דיווח הדו"ח השנתי המסכם, נמוכה מאוד ואינה משרתת את מטרת החקיקה. לאור האמור, הנני להודיעכם כי בכוונתנו לפעול להעלאת רמת הציות על מנת לממש את מהות ותכלית החקיקה, ע"י נקיטת צעדים כנגד סרבני הדיווח.

כפי שידוע, עפ"י התיקון לתקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי - חיקוקי מסים) התשמ"ז - 1987 אי הגשת דו"ח שנתי מסכם של כל אחד מהעוסקים הכלולים באיחוד העוסקים, מהווה עבירה מנהלית בגין כל דו"ח שלא הוגש שבגינה ניתן להטיל קנס מנהלי בסך 5,000 ש"ח בגין כל דו"ח שלא הוגש.

טרום הטלת הקנס המנהלי ועל מנת להימנע מנקיטת צעדים מנהליים מידיים כנגד סרבני הדיווח הללו, מתוך גישה מתחשבת ומקלה, בשלב ראשון, נפעל להפקת מכתבי התראה לעוסקים שטרם דיווחו את הדו"חות לשנים 2016 ו – 2017 (במצטבר).

אני תקווה שמכתבי ההתראה יביאו להעלאת רמת הציות באופן משמעותי. עוסקים שלא יגישו את הדיווח, לאחר מכתב ההתראה, נאלץ להטיל את הקנס המנהלי בהתאם להוראות החוק."

 

סטטוס הרישום במע"מ של מרבית המושבים אינו מחייב בדיווח זה ולכן במהלך השנים לא נתקבלו דרישות לדיווח זה במושבים.

 

מושבים המקבלים דרישה לדיווח מוזמנים לפנות למשרדנו לקבלת סיוע והבהרות לביצוע הדיווח הנדרש.

לפרטים והבהרות ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בתל- אביב.