גרסת הדפסה
מושבים מספר: 066-2018

דווח על מענקי חגי תשרי ופסח לצוותי מעונות היום

 

בהתאם לנוהל העברת תשלומים בגין מענקי חגי תשרי ופסח תשע"ט לצוותי מעונות היום בעלי סמל יש להעביר עד ליום 25.11.2018 למשרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים דיווח והתחייבות עפ"י נספח א' לנוהל ולהעביר לעובדים הודעה בדבר זכאותם למענק תשרי או מענק חג הפסח, במסגרת ההודעה על שינוי בתנאי העבודה לפי תקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) (צורת הודעה ופרטיה), התשס"ב-2002, ובנוסח הבא:

"בהתאם לסיכום שבין ממשלת ישראל לבין חלק מהארגונים המפעילים מעונות יום, הינך זכאי/ת מאת מעסיקך בשנת הלימודים התשע"ט למענק בעד חגי תשרי ולמענק בעד חג הפסח. גובה כל אחד מהמענקים 1,500 ש"ח לעובד/ת במשרה מלאה או חלק יחסי מסכום זה בהתאם לחלקיות משרתך, והוא ישולם עד המועד הנקוב בנוהל זה, כל עוד את/ה מועסק ע"י מפעיל מעון היום בעת ביצוע תשלום המענק."

 

יש להעביר את רשימת העובדים לחודש ספטמבר 2018 כולל היקף המשרה/מס' שעות העבודה באותו חודש למתן האישור הנדרש להגשה.

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לרו"ח איתי עייק במשרדנו בעפולה.