גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 072-2018

החכרת משבצת הקרקע לקיבוץ ולמושב שיתופי– החלטה 1563

 

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 10.10.2018 התקבלה החלטה מס' 1563 "החכרת משבצת קרקע לדורות לקיבוצים ומושבים שיתופיים" אשר קיבלה תוקף בתאריך 28.10.2018 ומהווה תיקון וביטול החלטות מועצה מספר 334 ו- 361.

בהתאם לעמדת משרדנו מקדמת דנא ההחלטה מבהירה כי הוספת "קרקע נוספת" למשבצת נחלות הקיבוץ או מושב שיתופי תיעשה גם אם הקיבוץ חתום על חוזה בר רשות מתחדש וטרם נחתם חוזה לדורות בינו לבין רמ"י.

לעניין זה ראו גם את חוזרנו מס' 58/2017 "הגדרת משבצת הקבע - החלטת הנהלת רמ"י מס' 4134".

ההחלטה מאמצת פרשנות מצמצמת, לפיה הוספת קרקע נוספת למשבצת הנחלות, מותנית בכך שהשטח המוחכר בפועל, אינו עולה על מכסת הקרקע בצירוף הקרקע הנוספת, קרי דונם כפול תקן (מספר) הנחלות.

ההחלטה מבטלת את שטחי "הקרקע העודפת" כהגדרתה בהחלטה 361. יש לציין שביותר מ- 100 חוזי חכירה לדורות שנחתמו עם קיבוצים ומושבים שיתופיים קיימת הגדרה של "קרקע עודפת".

ההחלטה מבטלת באופן חד צדדי הסכם בין הקרן הקיימת לישראל לבין מדינת ישראל בנוגע לשינויים בשטח המוחכר או בייעודו, לקיבוץ או למושב שיתופי, כמפורט בנספח א' להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 334.

יצוין כי הערות התנועות התיישבותיות, הקיבוץ הדתי, תנועת העובד הציוני, התנועה הקיבוצית, משקי חרות בית"ר, איגוד המושבים, עמותת אדמתי, והאיחוד החקלאי, שהוגשו ע"י עו"ד דודו קוכמן מזכ"ל כפרי האיחוד החקלאי לחברי מועצת מקרקעי ישראל לפני הישיבה לא קיבלו כל התייחסות בדיון של מליאת המועצה, ראו גם חוזרנו מס' 61/2018 "החכרת משבצת הקרקע בקיבוץ ובמושב שיתופי– שינויים".

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.