גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 071-2018

דמי חכירה לנחלות ולקרקע חקלאית - עדכון

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 10.10.2018 התקבלה החלטה מס' 1562 "תעריפים לתשלום במגזר החקלאי" אשר קיבלה תוקף בתאריך 28.10.2018. ההחלטה מבטלת, מתקנת ומאחדת החלטות מועצה רבות.

להלן עיקר השינויים:

• ביטול מנגנון ההצמדה למדד המחירים לצרכן של התעריפים ועגול הסכומים של דמי חכירה שנתיים.

• הסמכת הנהלת רמ"י לחייב תוספת דמי חכירה במקרה של שימוש חקלאי בלתי מורשה, תוך הבחנה האם התשלום נעשה במסגרת הסדרה בהסכמה או במקרה שרמ"י ינקוט בהליכים משפטיים לפינוי ולתשלום דמי שימוש, לרבות אפשרות גביית רווח יזמי.

• תשלום דמי הסכמה קבועים בסך 2,000 ש"ח לדונם בעת העברת זכויות בהסכם למטעים או לשטחי עיבוד המוחכרים לטווח ארוך.

• החלטה זו מבטלת את החלטות מועצה מספר 15, 16, 18, 20, 21, 27, 28, 46, 205, 208, 236, 311, 335, 352, 391, 427, 462, 526.

• החלטה זו מעדכנת את החלטת מועצה מספר 534.

 

להלן דברי ההסבר שפורסמו בהצעה להחלטת המועצה 1562:

"1. במסגרת הכנת התשתית למעבר החלטות המועצה לקודקס נדרש ביטולן ואיחודן של החלטות המועצה המתייחסות לדמי החכירה המשולמים במגזר החקלאי. במשך השנים התקבלו החלטות מועצה רבות העוסקות בדמי החכירה המשולמים במגזר החקלאי כאשר חלק מהחלטות המועצה נבעו משיטת חישוב דמי החכירה שהייתה נהוגה בעבר והמבוססת על שיעורי הרווח בענף החקלאות, גישה אשר אינה תקפה משנת 1973 בה החלו לגבות תשלומים קבועים הצמודים למדד (החלטת מועצה 127), חלק מההחלטות עניינן קביעת דמי חכירה הנכונים לשנה מסוימת בלבד ואין להן עוד משמעות אופרטיבית, וחלק מהחלטות עניינן קביעת דמי חכירה הנכונים לסוג מסוים של פעילות חקלאית. ההחלטה המוצעת מבקשת לבטל את ההחלטות שאינן רלבנטיות יותר, ולאחד את כלל ההחלטות העוסקות בדמי החכירה במגזר החקלאי להחלטת מועצה אחת אשר תשקף את דמי החכירה הנהוגים כיום ברשות.

2. לצורך יעילות מערכת גביית התשלומים מוצע כי דמי החכירה יקבעו בערכים מעוגלים, ויבוטל מנגנון ההצמדה לגביהם. מאחר ומדובר בסכומים נמוכים, מנגנון ההצמדה הביא לצורך בעדכון מדי שנה בסכומים מזעריים. שינוי התעריפים המוצעים יעשה ככל שיידרש בהחלטת מועצה מעדכנת.

 

להלן דוגמאות לסכומים הנהוגים והסכום המעוגל המוצע בהחלטה:

המטרה הסכום שנגבה היום - ש"ח הסכום המוצע בהחלטה זו - ש"ח
נחלה 804.98 800
יח"ד לבעל מקצוע 146.21 150
מטעי שלחין 99.96 100
מטעי בעל או בהשקאת עזר 50.04 50
גידולי שדה בעל וגידולי פלחה (בעל) – אזור 2 38.95 40
גידולי שדה בעל וגידולי פלחה (בעל) – אזור 3 26.22 25
גידולי שדה בעל וגידולי פלחה (בעל) – אזור 4 6.75 7
גידולי שדה בעל וגידולי פלחה (בעל) – אזור 5 4.3 4.5
גידולי שדה בעל וגידולי פלחה (בעל) – אזור 6 2.46 2.5
מרעה עשבוני אזור 1 4.12 4
מרעה עשבוני אזור 5 0.29 0.3

 

3. דמי שימוש בגין שימוש בלתי מורשה בקרקע חקלאית


מוצע להסמיך את הנהלת הרשות לקבוע דמי שימוש שנתיים, בעד שימוש חקלאי בלתי מורשה, בפועל, בקרקע חקלאית במסגרת הסדרה בהסכמה אשר יכול שיהיה על פי התעריפים הקבועים בהחלטה זו בתוספת תשלום נוסף בשל השימוש הלא מורשה בקרקע.
כן מוצע כי הנהלת הרשות תקבע כללים לדמי שימוש במקום בו יש צורך בהליכים משפטיים לפינוי ולתשלום דמי שימוש, לרבות אפשרות גביית רווח יזמי.


4. דמי הסכמה בעת העברת זכויות בחוזה למטעים או לשטחי עיבוד המוחכרים לטווח ארוך


מנגנון דמי ההסכמה בהעברת זכויות של שטחי עיבוד הקבוע כיום בהחלטה 534 הינו מנגנון מורכב. מאחר ודמי הסכמה משולמים גם בעת אירוע של העברת מניות בחברה המחזיקה בחוזים אלה, יישום ההחלטה אף מורכב יותר וזאת בשל הצורך בחילוץ מרכיב הקרקע מכלל שווי המניה.
המנגנון שהיה קבוע בהחלטה 534 ביחס לנחלות בוטל בהחלטה 1399 (כיום החלטה 1553) כאשר שם נקבע כי ביחס לקרקע החקלאית של הנחלה יחושבו דמי הסכמה כשליש משווי השטחים החקלאיים לפי הקבוע כפיצוי לדונם בעל בהחלטת מועצה 1285, או כל החלטה אחרת שתבוא במקומה. עוד נקבע כי על תשלום דמי ההסכמה לא תחול הנחת אזור. (לפיכך, סכום דמי ההסכמה לדונם בהחלטה 1553 עומד כיום על הסך של כ 2,135 ש"ח).


לאור האמור מוצע מנגנון דומה לפיו בעת העברת זכויות של חוזה מטעים (המוגבל לעיבודים חקלאיים בלבד) ישולם תשלום דמי הסכמה בגובה של 2000 ש"ח לדונם. (הסכום מעוגל בהתאם למדיניות הכוללת של החלטה זו). יצוין כי בחינה של תשלומי דמי ההסכמה במסגרת החלטה 534 מראה כי הסכום של 2,000 ש"ח לדונם בהעברת זכויות בחוזים אלה, הינו סכום על הרף הנמוך. מוצע להישאר בסכום זה תוך שקלול האפשרות כי יכולות להיות גם מספר העברות זכויות בסמיכות זמנים שיחויבו בתשלום הסכום הקבוע לדונם בכל העברה."

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.