גרסת הדפסה
מושבים מספר: 052-2018

חלף היטל השבחה מתקבולי היוון זכויות בחלקת המגורים

כללי

ב- 17.9.2018 נחתם הסכם פשרה בין משרד האוצר ורשות מקרקעי ישראל למרכז המועצות האזוריות ביחס להעברת כספי חלף היטל השבחה מתקבולי עסקאות עפ"י החלטות מועצת מקרקעי ישראל 979 ועדכוניה בעניין עיגון והיוון הזכויות בחלקת המגורים בנחלה במושב ושיוך הדירות בקיבוץ ובמושב השיתופי.

 חלף היטל השבחה מועבר ע"י רשות מקרקעי ישראל עפ"י חוק בשיעור 12% מתקבולי העסקאות לא כולל מע"מ.


 תמצית הסכם הפשרה - העברה חלקית של חלף היטל השבחה למועצות האזוריות

1. על פי ההסכם יועבר חלף היטל השבחה על תשלומי היוון הזכויות כדלקמן:

במושב- אך ורק על התשלומים המתייחסים להיקף בינוי של 375 מ"ר בחלקת המגורים
            בנחלה.

בקיבוץ- אך ורק על התשלומים המתייחסים להיקף בינוי של 160 מ"ר לדירה.

 

תחולת ההסכם

מ- 1.1.2013 וביחס להתחשבנות במושבים גם על פעולות שבוצעו אחרי 11.6.2012 כדוגמת המרת "דמי הסכמה" ב"דמי רכישה".

 

 התייחסותנו

א. הסדר הפשרה מפלה לרעה את המועצות האזוריות לעומת הרשויות המקומיות העירוניות

הסדר הפשרה הקובע העברת חלף היטל השבחה על תשלומי זכויות חלקיים בלבד בחלקות המגורים במושב ובקיבוץ מפלה לרעה ופוגע קשות במועצות האזורית לעומת רשויות מקומיות עירוניות להן מועבר חלף היטל ההשבחה על מלא דמי ההיוון של מגרשי המגורים, ועל מלא תשלומי הקניית הבעלות במגרשי מגורים.

 

ב. הסדר הפשרה סותר את החלטת בית המשפט העליון

הסדר הפשרה סותר את פס"ד שניתן בבית המשפט העליון ביום 7.2.2013 לפיו יש להעביר חלף על מלא תשלומי שיוך הדירות בקיבוץ ובמושב השיתופי לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל 751, 692.

 

ג. הסדר הפשרה אינו מעשי וישים

לפי הסדר הפשרה יועבר חלף היטל השבחה חלקי אך ורק על חלק מהתשלומים המתייחס ל-375 מ"ר לחלקת מגורים בנחלה במושב ול-160 מ"ר למגרש בקיבוץ.

הוראה זו הופכת ההסדר לבלתי מעשי וישים כיוון שחילוץ חלק מתשלומי הזכויות, עבור החלק הזכאי לחלף, יקשה על ביצועו.

 

טיפול בעסקאות בהם לא הועבר חלף היטל השבחה למועצה האזורית

 משרדנו פועל בתחום חלף היטל השבחה החל משנת 2000 לאיתור טעויות, לתיקונן ולהעברת החלף למועצה האזורית.

 למשרדנו ידע ייחודי, רחב ועמוק שנרכש במהלך עשרות שנות פעילותנו בתחום העסקאות במגזר החקלאי וההתיישבותי.

 ידע זה הינו הכרחי לאיתור טעויות רמ"י להעברת חלף היטל השבחה למועצה האזורית.

 לאחר איתור הטעויות ותיקונן אנו עוקבים ומוודאים כי כספי חלף היטל ההשבחה יועברו לחשבון הבנק של המועצה האזורית.

 

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר ניר מקלר במשרדנו בת"א או למר אריאל וייל במשרדנו בעפולה.