גרסת הדפסה
מושבים מספר: 044-2018

סיוע למשקים חקלאים עקב העלאת תעריפי המים

בעקבות תיקון 27 לחוק המים חלה התייקרות ניכרת, למרבית המפיקים, בתעריפי המים לחקלאות.

ב- 1.7.2018 נחתם הסכם שבכותרתו "סיוע למשקים חקלאים לייעול השימוש במים עקב העלאת תעריפי המים ומתווה לעניין אופן העלאתם של תעריפי המים ל"מחיר היעד" מיום 16 בנובמבר 2006", בין משרדי האוצר והחקלאות, רשות המים והתאחדות חקלאי ישראל לשיפוי החקלאים על התייקרות המים לחקלאות .

ההסכם נסמך על הסכם המים משנת 2006 שעניינו היה ייקור בתעריפי מקורות לחקלאות, הפעם כתמיכה בחקלאים הצורכים מים מהפקה עצמית או רוכשים מים ממפיקי מים.

1. זכאות לתמיכה


"א. זכאי להגיש בקשה לסיוע משק חקלאי שהתקיימו לגביו כל אלה:


(1) הוא מפיק או צרכן של מפיק מים שפירים או מליחים להשקיית שטחים המשמשים לייצור חקלאי.
(2) חל ייקור בעלות המים האפקטיבית שהוא צורך בעקבות יישום תיקון 27 וכללי המים 2017 בתקופה שבין 1 יולי 2017 ל 30 ביוני 2022, כפי שמחושב על פי סעיף 5.א וב.

 

2. חלופות לתמיכה


זכאי לסיוע בהתאם לסעיף א יוכל לקבל את הסיוע באחת מהדרכים הבאות:


(א) הגשת בקשה לתמיכה ישירה בגובה של 20% מזכאותו לתמיכה המוגדרת בסעיף 5 לעדכון זה, ובהתאם להצהרה בנוסח שתיקבע ועדת היישום.
(ב) הגשת תכנית השקעה בנושאי ההשקעה המוגדרים בנספח א' לעדכון זה, בגובה של עד 80% מזכאותו לפי סעיף 5, בצירוף הצהרה בנוסח שתיקבע ועדת היישום, אם הגיש בקשה לתמיכה ישירה לפי סעיף (א).
(ג) הגשת תכנית השקעה בנושאי ההשקעה המוגדרים בנספח א' לעדכון זה, בגובה של עד 100% מזכותו לפי סעיף 5, בצירוף הצהרה בנוסח שתקבע ועדת היישום, אם לא הגיש בקשה לתמיכה ישירה לפי סעיף (א).
(ד) הגשת בקשה לתמיכה ישירה בגובה של 100% מזכאותו לפי סעיף 5 לעדכון זה – אם הוא צרכן מים בשטחי הכבול אשר בגליל העליון."

 

3. המחאת התמיכה

"חבר בהתאגדות חקלאית הזכאי לתמיכה על פי עדכון זה , יהיה רשאי להמחות את זכאותו להתאגדות חקלאית שבה הוא חבר, בין אם ההתאגדות היא אגודת מים או התאגדות חקלאית אחרת של משקים חקלאיים, ובלבד שמתקיים קשר ישיר בין החבר בהתאגדות החקלאית לבין ההתאגדות באחד או יותר מהעניינים הבאים:
(א) האגודה מספקת את המים שצורך החבר.
(ב) האגודה מעבדת את השטחים שברשותו, כדין.
(ג) החבר מסתייע בהתאגדות לצורך מיון, אריזה ושיווק של התוצרת החקלאית."

 

4. חישוב התמיכה

"א. סכום הסיוע שמשק חקלאי יהיה זכאי לבקש (להלן – סכום הסיוע), יקבע על פי ממוצע צריכת המים למטרת חקלאות כדין בשנים 2015-2017. סכום הסיוע יקבע על פי הנוסחה שלהלן:
(1) ההפרש הנומינלי בין תעריף המים החדש החל על המשק החקלאי לבין התעריף שחל עליו קודם ליום 29 יוני 2017.
לעניין סעיף זה:

התעריף שחל עליו קודם ליום 29 יוני 2017 – הממוצע המתקבל מסה"כ החיוב בהיטלי הפקה לחקלאות בשנת 2016 בחלוקה לסה"כ כמות המים למטרת חקלאות בשנה זו.

התעריף החדש החל על משק חקלאי – התעריף החל על משק חקלאי ביולי 2019, על פי כללי המים 2017 או עדכון שלהם לא יאוחר מיוני 2022, בניכוי העלות המוכרת להפקה או להפקה והולכה שנקבע למשק חקלאי, על פי העניין, כפי שמצויין בכללי המים 2017 או עדכון שלהם לא יאוחר מיוני 2022.
(2) האמור בסעיף (1) לעיל, מוכפל בממוצע צריכת המים למטרת חקלאות כדין על פי סעיף א' לעיל, ומוכפל ב-3.
(3) בקביעת סכום הסיוע למשק חקלאי, הצורך בנוסף גם מים שפירים המסופקים על ידי חברת מקורות, תקוזז הפחתת תעריף מקורות מתוך עלית תעריף המפיק הפרטי, בהתאם ליחסי הכמויות של מקורות המים במוצע השנים 2015-2017."

 

5. וויתור על תביעות

 

"........חקלאי שלא ידחה את התביעה שהגיש כנגד המדינה או רשות מרשויותיה בעניין הקשור בתיקון 27 או כללי המים לא יהיה זכאי לקבלת הסיוע או התמיכה האמורים במסמך זה."

 

משרד החקלאות אמור לגבש נוהלים להגשת בקשות לתמיכה.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בת"א.