גרסת הדפסה
מושבים מספר: 021-2018

הארכת ההטבות באזורי עדיפות לאומית - עדכון

ביום 22.3.2018 הוגשה הצעת החלטה בנושא "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון - הארכה", אשר שר הבינוי והשיכון הכין לאישור הממשלה שלא בישיבה.

להלן נוסח ההחלטה:

" א. לקבוע כי ההטבות שנקבעו במסגרת החלטת הממשלה מסי 1527 מיום 13.6.2016 (להלן: ״החלטה 1527״) ימשיכו לעמוד בעינן עד ליום 30.6.2018 או עד למועד תחילתה של החלטת ממשלה חדשה בנושא קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון, המוקדם מבניהם.

ב. מובהר כי תוקפן של ההטבות שנקבעו במסגרת החלטה 1527 לא ייפגע כתוצאה ממועד סיום תוקף החלטת הממשלה מסי 667 מיום 4.8.2013. "

 

להלן דברי ההסבר שצורפו להצעת ההחלטה:

"החלטת הממשלה מסי 1527 מיום 13.6.2016 (להלן: ״החלטה 1527״) הינה החלטת אזורי עדיפות לאומית שבמסגרתה נקבעו הטבות שונות בתחום הבינוי והשיכון בישובים שהוכרו כיישובי עדיפות לאומית לעניין זה, וזאת עד ליום 31.12.2017. קודם פקיעת תוקפה, ביום 28.12.2017, התקבלה החלטת ממשלה מסי 3296, בה נקבע כי ההטבות שנקבעו במסגרתה ״) ימשיכו לעמוד בעינן עד ליום 31.3.2018 או עד למועד תחילתה של החלטת ממשלה חדשה בנושא קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון, המוקדם מביניהם. החלטה 1527 מבוססת בעיקרה על הישובים הנכללים בהחלטת הממשלה מסי 667 מיום 4.8.2013 (להלן: ״החלטה 667״). תוקפה של החלטה 667 פג ביום 31.7.2017. עם זאת, בהחלטת ממשלה מסי 2975 מיום 11.8.2017, כפי שתוקנה בהחלטת הממשלה מסי 3182 מיום 24.11.2017, נקבע כי ההטבות שניתנו בהחלטות ממשלה המתבססות על החלטה 667 ימשיכו לחול עד ליום 31.12.2017.

החלטת ממשלה בנושא עדיפות לאומית אשר תחליף את החלטה 667 צפויה להתקבל בשבועות הקרובים. לאחר שתתקבל החלטה חדשה כאמור, יתאפשר גיבושה הסופי של החלטת אזורי עדיפות לאומית בתחום הבינוי והשיכון חדשה, אשר תחליף את החלטה 1527, ואשר תתבסס על רשימת הישובים שיכללו בהחלטה החדשה אשר תחליף את החלטה 667.

כמפורט לעיל, על מנת להימנע מפער זמנים בין סיום תוקפן של ההטבות הניתנות לפי החלטה 1527 לבין תחילת תוקפה של ההחלטה החדשה בדבר מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון, הוארכה החלטה 1527 ביום 28.12.2017 במסגרת החלטה 3296, עד ליום 31.3.2017. לאור העובדה שההחלטה אשר תחליף את החלטה 667 טרם התקבלה, מוצע להאריך פעם נוספת את תוקף ההטבות לפי החלטה 1527 עד ליום 30.6.2018 או עד למועד תחילתה של החלטת ממשלה חדשה בנושא קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון, המוקדם מביניהם."

 

ראו גם חוזרינו מס' 13/2018 "ישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית - הצעה חדשה להחלטת ממשלה".

 

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בת"א.