גרסת הדפסה
מושבים מספר: 010-2018

קרן שיקום למפיקי מים

במסגרת תיקון 27 לחוק המים והכללים מכוחו, נקבעה למפיקים החובה להפקדת כספים לקרן שיקום.
בתיקון נקבעו שני מסלולים לקרן השיקום:א. מפיקים שנקבע להם תעריף הולכה ומפיקי מים עיליים:
17. (א) בעל הרישיון יעביר בתום כל רבעון, לחשבון בנק נפרד שבבעלותו, סכום שישמש בעד השקעות למטרות שיקום, חידוש ופיתוח תשתיות, לרבות פירעון אשראי שהתקבל ממלווה למטרה כאמור-
(1) בעד כל מ"ק שסיפק, לרבות לצריכה עצמית, שנקבע לגביהם תעריף הולכה - סכום השווה למכפלה של עלות ההון למ"ק שנקבע בתעריף ההולכה בשיעור קרן השיקום.
(2) בעד כל מ"ק מים עיליים שהפיק - סכום השווה למכפלה של עלות ההון למ"ק שנקבע בתעריף ההפקה בשיעור קרן השיקום;
בתוספת השנייה לכללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) תשע"ז -2017 מפורטים 11 מפיקים, 5 אגודות מים גדולות שנקבעו להם תעריפי הולכה ו - 6 מפיקי מים עיליים  שנקבע להם תעריף ספציפי להפקת מים עיליים.
על מפיקים אלו להפקיד בחשבון הבנק הנפרד, את סכום עלות ההון למ"ק שיעור קרן השיקום שנקבע בתוספת.
בנוסף נקבע בסע' 6 לתקנות תעריף נורמטיבי להפקת מים עיליים ליתר המפיקים העיליים של 57 אג' למ"ק, אשר מרכיב ההון למ"ק בו הוא 36 אג' למ"ק ושיעור קרן השיקום הוא 35%, כלומר מפיק עילי שאינו מנוי בתוספת השנייה נדרש להפקיד בחשבון הבנק הנפרד סך של 36 * 35% = 12.6 אג' למ"ק.
ב. מפיקי מים מקידוחים:
למפיקי מים מקידוחים נקבע תעריף קרן השיקום בסע' 17(א)(3) לתקנה כדלקמן:
בעד כמות המים הבסיסית שהפיק מקידוח - 0.53 ש"ח.
הפקה בסיסית = 1,000 שעות שנתיות של ספיקה מוכרת של משאבת הבאר.
לדוגמא - מפיק שלו 2 קידוחים, האחד עם ספיקה של 100 מק"ש והשני עם ספיקה של 80 מק"ש, בהנחה והפיק מכל אחת מהבארות כמות שאינה פחותה מכמות ההפקה הבסיסית, סך של 180,000 מ"ק * 53 אג' = 95,400 ש"ח.
הפקה מעבר לכמות הבסיסית אינה מחייבת בהפרשה לקרן שיקום.
מודגש- מפיקי מים מקידוחים אינם נדרשים לחשבון בנק נפרד אלה לפקדון נפרד.

השימוש בכספי קרן השיקום
כספי קרן השיקום יכולים לשמש ל'שיקום, חידוש ופיתוח תשתיות, לרבות פירעון אשראי שהתקבל ממלווה למטרה כאמור'.
בנוסף נקבעה הדרישה הבאה בתקנה 17(ב):
בעל רישיון לא יעשה כל שימוש בכספים שעליו להעביר לפי סעיף זה שלא למטרה שנועדו לה, לא ישעבד או ימחה כספים אלה ולא ייתן זכות קיזוז לגביהם, אלא אם כן השעבוד, ההמחאה או זכות הקיזוז משמשים למטרה שנועדו לה.

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בת"א.