גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 012-2018

כללים לשימוש בכספים שנצברו בקופה מרכזית לפיצויים

ביום 11.6.2017 הוצא על ידי רשות המיסים חוזר 4/2017 "יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים" (אשר החליף את חוזר מס הכנסה 7/2016) שמטרתו להסדיר ולקבוע כללים לשימוש ולהעברה של הכספים הצבורים בקופות המרכזיות.

ראו חוזרנו 57/2017 "כללים לשימוש בכספים שנצברו בקופה מרכזית לפיצויים"

בהתאם לחוזר מס הכנסה היתרה בקופה מיועדת לכיסוי המחויבות לפיצויים לעובדים שהחלו לעבוד לפני דצמבר 2007 (להלן – "עובדי 2007") אשר אינה מכוסה על ידי היתרות המופקדות בקופות האישיות של אותם עובדים (לרבות מחויבות אפשרית במסגרת תביעה משפטית) (להלן – "חבות לעובדי 2007").

את חלק היתרה בקופה המרכזית העולה על החבות לעובדי 2007 בתוספת 10% (להלן – "העודף"), יכול המעסיק למשוך מהקופה כנגד ההפקדות השוטפות שהיו לו בשנה שהסתיימה (החל משנת 2017), או לנייד לקופות האישיות של עובדי 2007.

סכום המשיכה השנתי הוא עד לגובה סכום התשלום השנתי למרכיב פיצויים של כל עובדי המעסיק, ללא תלות במועד העסקתם והמשיכה מהווה הכנסה חייבת במס.

על כל מעסיק שיש לו עודף יעודה על עתודה בגין עובדי 2007 נכון ליום 31.12.2017 להעביר אישור רו"ח לקופה המרכזית לפיצויים שברשותו עד ליום 31.3.2018 בהתאם לבחירתו וכך גם בשנים הבאות עד למשיכת מלוא עודף היעודה על העתודה.

מעסיק שלא יפעל בהתאם להוראות החוזר עד ליום 31.3.2018, התשלומים השוטפים למרכיב הפיצויים לקופות האישיות של העובדים בשנה שהסתיימה, עד לגובה העודף, לא יותרו לו כהוצאה לצרכי מס.

להבהרות ולפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בת"א.