גרסת הדפסה
מושבים מספר: 003-2018

הארכת ההטבות באזורי עדיפות לאומית - עדכון

ב- 28 דצמבר 2017 התקבלה החלטת ממשלה מס' 3296 בעניין "קביעת אזורי עדיפות לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון" המאריכה את החלטת ממשלה מס' 1527 לעניין ההטבות בתחום הבינוי והשיכון עד 31.3.2018.

ההחלטה מאריכה את תוקף ההנחות בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1505 "מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע" עד 31.3.2018.

להלן נוסח החלטה 3296:

"א. לקבוע כי ההטבות שנקבעו במסגרת החלטת הממשלה מס׳ 1527 מיום 13.6.2016 (להלן:
״החלטה 1527״) ימשיכו לעמוד בעינן עד ליום 31.3.2018 או עד למועד תחילתה של החלטה
ממשלה חדשה בנושא קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון, המוקדם מביניהם.

ב. מובהר כי תוקפן של ההטבות שנקבעו במסגרת החלטה 1527 לא ייפגע כתוצאה ממועד סיום תוקף החלטת הממשלה מס׳ 667 מיום 4.8.2013.

ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 19(ב) בתקנון לעבודת הממשלה"

ראו הצעת החלטת הממשלה בחוזרנו מס' 96/2017 "קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון".

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בת"א.