גרסת הדפסה
מושבים מספר: 080-2017

משקי עזר – תוספת יחידת דיור לעניין תמ"א 35

בישיבת הועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) של המועצה הארצית לתכנון ולבניה מיום 26.12.2017 הוחלט על תוספת יחידת דיור אחת שאינה נפרדת על פי תמ"א 35 במשקי עזר.


להלן נוסח ההחלטה:
"משקי עזר – לקבל את הבקשה ולאפשר תוספת יחידות דיור שאינה נספרת על פי תמ"א 35, בכל מגרש מגורים (קיים / מאושר) שאינו מוגדר כנחלה, שהיה קיים בינואר 1992 ולא פוצל מאז, זאת בדומה להוראות תמ"א 35 לתוספת יחידות דיור בחלקה א' בנחלה (למעט ההוראות לעניין הרחבת חלקת המגורים ל- 2.5 ד') בתנאי ויתקבל אישור הועדה המחוזית".
נדגיש כי הוראות התיקון לתמ"א 35 לעניין מכסות יח"ד בחלקות המגורים במושבים קבעו כי במחוזות משרד הפנים מרכז חיפה וירושלים "תותר תוספת יחידת דיור שלישית בכל הנחלות במושב, כאשר זו תגרע ממניין יח"ד הקבוע ליישוב".
כן גם לעניין תוספות יח"ד במשקי העזר במושבים במחוזות מרכז חיפה וירושלים.
ראו חוזרנו מס' 47/2016 "עדכון מכסת יח"ד בישובים כפריים", 114/2015 "עדכון מכסת יח"ד בישובים כפריים תיקון לתמ"א 35" וחוזרנו 105/2015 "עדכון תמ"א 35 – מכסת יח"ד במגזר הכפרי".
לפרטים והבהרות ניתן לפנות למר אילן כהן במשרדנו בתל אביב.