גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 090-2017

שיוך דירות לחברים בקיבוץ - תיקון החלטה 1456

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל ביום 18.9.2017, החליטה מועצת מקרקעי ישראל על תיקון החלטה 1456 "קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם קיבוץ או מושב שיתופי".
ההחלטה קיבלה תוקף עם חתימת שר האוצר ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל עליה ביום 15.11.2017 ומספרה הוא כעת 1528 (להלן: "החלטה החדשה").

על פי ההחלטה ובניגוד לאמור בדברי ההסבר לפיהם "נדרשת הבהרה לעניין שיעור התשלום הכולל", מדובר בהחמרה, בהעלאת שיעור דמי החכירה המהוונים על חלקת המגורים כפי שעולה מהוראות התיקון לסעיף 1.5 להחלטה המבטלות את הנחת אזורי העדיפות ביחס לזכויות הבניה שמעבר ל- 120-160 מ"ר ליחידת דיור המוגדרים בסעיף 4.4.1 על שיעור 3.75% משווי המגרש.

הערות התנועות ההתיישבותיות שהוגשו לפני חברי מועצת מקרקעי ישראל
להלן הערות התנועות התיישבותיות כפי שהוגשו ע"י עו"ד דודו קוכמן מזכ"ל כפרי האיחוד החקלאי לחברי מועצת מקרקעי ישראל לפי הישיבה:
"בניגוד לאמור בדברי ההסבר לפיהם "נדרשת הבהרה לעניין שיעור התשלום הכולל", מדובר בהחמרה, בהעלאת שיעור דמי החכירה המהוונים על חלקת המגורים.
אנו מוחים על הצגה מטעה של העובדות וחוזרים על דרישתנו מקדמת דנן להקים מטה מקצועי ליד יו"ר מועצת מקרקעי ישראל שיכין ביסודיות את ההצעות לישיבת מועצת מקרקעי ישראל ויציג העובדות בפרוט מלא לפני חברי המועצה.
ההחמרה המוסוות בסעיף 1.5 להחלטה מבטלת את הנחת אזורי העדיפות ביחס לזכויות הבניה שמעבר ל- 120-160 מ"ר ליחידת דיור המוגדרים בסעיף 4.4.1 כדלקמן:
"תנאי לתחולת ההסדר הינו תשלום דמי חכירה לרשות בשיעור של 3.75% מערך הקרקע של חלקת המגורים בישוב החקלאי בהתייחס להיקף הבניה הבסיסי".
סעיף 4.1.7 קובע בעניין יחידות הדיור ש"בהיקף הבניה הבסיסי למגורים" כי "הרשות תאשר שיוך יחדות דיור עם זכויות בניה קטנות מ-160 מ"ר כולל ובלבד שלא יפחתו מ-120 מ"ר כולל".
ביטול הנחות אזורי העדיפות על חלק מהתשלום (3.75%) עבור זכויות בניה מעבר ל- 120-160 מ"ר ליחידת דיור, תשע שנים לאחר החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1155, הינו שערורייתי ומביש.
אנו דורשים לבטל סעיף זה של "הבהרה" כביכול שהינו החמרה שערורייתית."
לקבלת החלטה לבחירת מסלול לשיוך דירות לחברי קיבוץ ראו חוזרנו 60/2017 "קבלת החלטה לבחירת מסלול לשיוך דירות לחברי קיבוץ".

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.