גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 019-2000

פיצוי על קיצוץ מכסות מים 2000

בימים אלו עומד להיחתם הסכם בין משרדי האוצר והחקלאות על כללי הפיצוי בגין קיצוץ מכסות מים לשנת 2000 .

בימים אלו עומד להיחתם הסכם בין משרדי האוצר והחקלאות על כללי הפיצוי בגין קיצוץ מכסות מים לשנת 2000 .

עקרונות הפיצוי או בלשון ההסכם "תמיכה" נשענים על החלטת הממשלה מס 5038 מיום 05.05.1999 שפורטה בחוזרנו 25/99 מיום 07/05/1999 ובחוזרנו 39/99 -בשינויים הבאים:

1. בגין קיצוץ של עד 25% מהמכסה (בסיס 89) יינתן פיצוי בשיעור של 75% מסכומי הפיצוי בהתאם לקבוצות הגידולים.

2. טבלת הפיצוי בש"ח -

למי ששיעור הקיצוץ מהשימוש*

קבוצות גידול

נמוך מ- 35%

גבוהה מ- 35%

מדגה

0.6

0.7

גד"ש, מספוא

0.7

1.1

הדרים

1.1

1.5

מטעים,ירקות ופרחים

1.6

2.0

* מהשימוש בפועל או המכסה הנמוך מביניהם.

3. השתתפות עצמית - 20% מהזכויות לפיצוי.

4. מבחן זכאות - תנאי הסף לכניסה יהיו ירידה ברווח/הכנסה חייבת מחקלאות של לפחות 10% בין שנת 2000 להכנסה ממוצעת 98 – 1996 (מבחן 30% הכנסה מחקלאות מסך ההכנסה הכוללת - בוטל!).

5. החזר בגין הוצאות בלתי הפיכות – סעיף 8 (א) בהחלטת הממשלה 5038 – בטל (הנימוק הוא כי המועד המוקדם של הודעת הקיצוץ מאפשר לחקלאים להימנע מהנזק).

6. סה"כ התמיכה - 160 מיליון ש"ח.

7. מועדי מתן מקדמות:

א) 30% - עם הגשת תוכנית גידולים ולוח מים מותאמת לקיצוץ ומאושרת ע"י משרד החקלאות ע"ג טופס בקשת תמיכה.

ב) 20% - עם קבלת אישור מנציבות המים/מקורות/אגודת מים על היקף צריכה של החקלאי/משק עד חודש ספטמבר 2000.

ג) 30% - לאחר קבלת אישור סופי מנציבות המים/מקורות/אגודת מים על עמידה בתכנית הקיצוץ.

ד) 20% - עם הגשת דוחות כספיים מאושרים ע"י רו"ח לנציבות מס הכנסה ועריכת גמר חשבון ע"י מס הכנסה לצורך בדיקת הזכאות לקבלת תמיכה.

עיקר השינויים בין החלטת הממשלה ממאי 1999 ( החלטה מס' 5038) לעניין פיצויי החקלאים בגין קיצוץ מכסות 1999 ובין ההסכם הנוכחי הינם הגמשת הקריטריונים תוך הורדת ספי הכניסה לזכאות מחד והקטנת התמיכה האפקטיבית לחקלאים ששיעורי הקיצוץ שלהם נמוכים יחסית מאידך.

בדבר פרטים נוספים, סיוע והדרכה ניתן לפנות ליעקב צ'סנר במשרדנו בתל אביב ולשמעון גדיש במשרדנו בעפולה