גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 085-2017

הודעה מטעם משרד הכלכלה והתעשיה – האגף לאיגוד שיתופי

ברצוננו להפנות תשומת הלב להודעה שפורסמה באתר האגף לאיגוד שיתופי (רשם האגודות השיתופיות) ביום 26.10.2017:

"במסגרת העמקת האכיפה, בחודש הקרוב ישלחו התראות לפני הטלת קנס מינהלי, לאגודות מפרות וחברי הנהלתן, אשר לא הגישו דוחות כספים וסקירת מנהלים עבור השנים 2012 – 2015.

האגף לאיגוד שיתופי מודיע בזאת כי במסגרת העמקת האכיפה, בחודש הקרוב ישלחו התראות לפני הטלת קנס מינהלי, לאגודות מפרות וחברי הנהלתן, אשר לא הגישו דוחות כספיים וסקירת מנהלים (התוספת חמישית והשישית לתקנות), עבור השנים 2012 – 2015, כנדרש על פי סעיף 57 לפקודה, תקנה 4 לתקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), התשל"ה - 1975".

 

בהתאם לדין לרשם סמכות להטיל קנס מינהלי בגין כל הפרה ע"ס 1,500 ש"ח על האגודה ועל כל אחד מחברי ההנהלה.