גרסת הדפסה
מושבים מספר: 065-2017

חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה - עדכון לכללי המים

רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה ולהולכה) (תיקון מס 2) התשע"ז 2017.


להלן השינויים העיקריים:

1. הפקה בסיסית – " לקידוח שהוקם עד ליום י"ג בטבת התשע"ח (31 דצמבר 2017) – תעמוד על 1000 שעות, ולקידוח שהוקם לאחר מכן – בחמש השנים הראשונות מיום הקמתו – 2,300 שעות, ולאחריהן – 1000 שעות".

המטרה לעודד השקעה בקידוחים חדשים ע"י הגדלת הכמות הבסיסית ( הכרה בעלויות קבועות ומשתנות) לתקופה של 5 שנים.

2. הפקת מים עיליים

(א) למעט אם נקבע אחרת בתוספת השניה, תעריף ההפקה וההולכה בעד הפקת מים עיליים הוא 0.54 שקלים חדשים למ"ק, עלות ההון למ"ק – 0.31 שקלים חדשים ושיעור קרן השיקום – 35%.
(ב) מועצת הרשות הממשלתית רשאית, לבקשת בעל רישיון או ביוזמת מנהל הרשות, לקבוע בתוספת השניה, לבעל רישיון המפיק מים עיליים, תעריף הפקה והולכה לפי העלו הדרושה לכך; העלות הדרושה כאמור תחושב לפי הוראות פרק ג', בשינויים המחויבים.

מתן אפשרות למועצת רשות המים לקבוע תעריפי הפקה והולכה שונים מתעריפי ברירת המחדל (0.54 ש"ח למ"ק) ע"פ בקשת המפיק או מנהל רשות המים.

3. עלויות הפקה לאגודות הגדולות

בסעיף 11(א) לכללים העיקריים, בסופו יבוא "והוא כולל גם את תעריף ההפקה בעד אותם מים".

רשות המים, לדעתנו בניגוד לחוק המים (תיקון 27) ולכללים, לא חישבה לאגודות הגדולות המפיקות מים מקידוחים את עלויות ההפקה לפי פרק ב' (חישוב נורמטיבי).

לעמדתנו יש להכיר בעלויות ההפקה הנורמטיביות לקידוחים כפי שקבוע בפרק ב' לכללים.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למר יעקב צ'סנר במשרדנו בת"א.