גרסת הדפסה
מושבים מספר: 063-2017

הבהרות לעניין עדכון מכסת יח"ד לפי תמ"א 35

לאחרונה פרסם מנהל התכנון הבהרות ביחס לשינוי1/ב' לתמ"א 35 המאפשר תוספת של יחידת דיור אחת בכל נחלה במושב שהיתה מאושרת ביום אישור השינוי ( 9.6.2016 ).

בהתאם לשינוי 1/ב' יח"ד זו אינה נספרת במכסת יח"ד שנקבעה למושב בלוח 2.

נחלה מאושרת לעניין זה מוגדרת כ"נחלה מאושרת בתכנית תקפה ביום אישור השינוי או נחלה שהייתה מאוכלסת כדין ביום אישור השינוי (במקרים חריגים של מושבים קיימים ללא תכנית מאושרת)".

 

להלן הוראות הסעיף הרלוונטי סעיף 8.1.3 ס"ק 4
(מתוך נוסח הוראות משולב תמ"א 35)

"4. א. בנוסף על הקבוע בס"ק 1-3 , במושבים תותר תוספת של יחידת דיור אחת בכל נחלה שהייתה מאושרת ביום אישור שינוי מס' 1ב', בתנאים הבאים:

1. יחידת הדיור הנוספת תמוקם בתחום השטח שביום אישור שינוי מס' 1ב' מיועד למגורים של בעל הנחלה. היה השטח המיועד למגורים קטן מ 2.3- דונם, רשאי מוסד תכנון להחליט על הרחבתו עד2.3 דונם ובלבד:

   א) שהשטח יהיה ברצף לשטח המיועד לבינוי.

   ב) שהשטח של 2.3 דונם יחושב תוך הכללת מגרשי מגורים שפוצלו בעבר מחלקת המגורים בנחלה.

2. הוגש למוסד התכנון תכנון לכל שטח חלקה א' בנחלה.

3. המסמך שיוגש על פי הקבוע בסעיף 1.1.1 יתייחס ויפרט את כל יחידות הדיור שניתן להוסיף לפי סעיף זה בכל המושב.

ב. במחוזות ירושלים, מרכז וחיפה, לצורך חישוב מס' יחידות הדיור בתכניות שיוחלט להפקידן לאחר אישור שינוי מס' 1ב', יופחת מלוח 2 מספרן של יחידות הדיור המתאפשרות במושב מכוח ס"ק (4)(א). אולם, אין בכך כדי למנוע אישורה של תכנית להרחבה שהוחלט להפקידה לפני אישור שינוי מס' 1ב'."

 

להלן ההבהרות שפורסמו ע"י מנהל התכנון:

ס"ק 4. א -

"היות ושינוי 1 ב' לעניין יח"ד שאינה נספרת, תקף רק לגבי נחלות שהיו מאושרות ביום אישור השינוי לתמ"א 35 , יש לצרף פירוט שיאפשר את בחינת התכנית המוגשת ועמידתה בסעיף האמור. דהיינו, פירוט הנחלות בתחום התכנית אשר היו מאושרות ביום אישור השינוי לתמ"א 35."

 

ס"ק 4. א.1. -

"שינוי 1 ב' מאפשר להרחיב את שטח המגורים בנחלה ל- 2.5 דונם. 

במקרים בהם קיימות בתכנית נחלות, בהן הורחבו חלקות המגורים על פי סעיף זה, יש לצרף טבלה המפרטת את המידע שלהלן לגבי כל נחלה בה נכללה הרחבה:

1. מספר הנחלה

2. שטח חלקת המגורים לפני ההרחבה

3. היקף שטח ההרחבה

4. במקרה בו קיים פיצול - יש לפרט את גודל השטח שפוצל בעבר מאותה חלקת מגורים. "

 

ס"ק 4. א. 2 -

"הוספת יח"ד מתאפשרת בתנאי הגשת תכנון לכל שטח חלקה א' בנחלה. המשמעות היא כי נדרשת תכנית המתייחסת לכלל שטחה של חלקה א'. במסגרת זו, יקבעו בתכנית הוראות ותנאים תכנוניים, בכל הנוגע לתוספת יח"ד בחלקה א' על פי הוראת סעיף זה.

יובהר, כי ההוראה בדבר הגשת תכנית לחלקה א' אין בה כדי למנוע הגשת תכנית הכוללת את כל חלקות א' במושב, או את חלקן. תכנית המתייחסת לכלל חלקות א' בישוב תכלול את כל שטח חלקה א' ותקבע הוראות ותנאים תכנוניים בכל הנוגע לתוספת יח"ד כאמור לעיל. "

 

ס"ק 4. א. 3 -

" בסעיף 8.1.1 נקבע כי ככל שמוצעת תוספת יח"ד ללא תוספת שטח המיועד לבינוי, יש לפרט במסמך נלווה את היקף יח"ד המאושרות בישוב, את היקף יח"ד המוצעות בתכנית המוגשת ואת השפעת התוספת על תחבורה, תשתיות ומבני ציבור.
ס"ק 4. א. 3 נועד להבהיר כי כאשר מוצעת 'יח"ד נוספת' בהתאם לשינוי 1 ב', מבלי שהוגשה תכנית כוללת למושב, יש לפרט במסמך הנלווה גם את מספר יחידות הדיור שניתן להוסיף בכל המושב לפי סעיף 8.1.3 ס"ק."