גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 071-2017

העברת מפעל מים

מועצת רשות המים פרסמה לשימוע הציבור את כללי המים (העברת רישיון)(הוראת שעה) התשע"ז – 2017.

בתיקון 27 לחוק המים שאושר בכנסת בפברואר 2017 נקבעה בין היתר הוראת מעבר המאפשרת למי שהיה בידו רישיון להפקה ואספקה של מים ערב התיקון לחוק להודיע תוך שנתיים מיום התחילה (עד ליום 30 אפריל 2019) על רצונו להעביר את מפעל המים עם רישיונו לאחר.

עוד נקבע כי ברירת המחדל במקרה שאין בעל רישיון אחר שמסכים ורשאי לקבל לידיו את הרישיון, ניתן למכור את מפעל המים לרשות המים הארצית (חברת מקורות).

 

1. הגדרות

"בעל רישיון זכאי" – בעל רישיון שהיה בידו רישיון הפקה לפי סעיף 23 לחוק, כנוסחו ערב המועד הקובע, למעט רשות המים הארצית".

"בעל רישיון חליף" – מי שמבקש לקבל רישיון חלף בעל רישיון זכאי שהגיש בקשה לפי סעיף 2, למעט רשות המים הארצית."

 

2. בקשה למכירת מפעל המים והרישיון

(א) בעל רישיון זכאי המבקש להעביר את רישיונו לאחר, יגיש למנהל הרשות בקשה בנוסח הערוך לפי הטופס שבתוספת (להלן – בקשה) עד המועד הקובע, בצירוף כל אלה:

(1) רשימת מצאי של כל מיתקני התשתית המשמשים אותו, לרבות מאפייניהם, זכויותיו בהם, מועד הקמתם ומיקומם.
(2) דוח שנתי על המצב הכספי כמשמעו בסעיף 26 לכללי תנאים ברישיון, לשנה שקדמה למועד הגשת הבקשה.
(3) דוחות כספיים שנתיים ערוכים ומבוקרים של בעל הרישיון ליום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016), וכן דוחות כספיים למועד מאוחר יותר, ככל שישנם, ואם אינו חייב בעריכת דוחות כספיים לפי דין – דוח לשנת 2016 שהגיש לרשות המסים לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה.
(4) ספר רכוש קבוע.

 

3. העברה ללא תמורה של מפעל המים והרישיון

ביקש בעל רישיון זכאי להעביר לבעל רישיון חליף את רישיונו או את זכויותיו במיתקני התשתית ללא תמורה, רשאי מנהל הרשות, לבקשת בעל הרישיון הזכאי או בעל הרישיון החליף, לפטור אותם מהגשת מסמכים המפורטים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) אם שוכנע כי אין בכך כדי לגרוע מיכולתו לבחון את התקיימותם של התנאים להעברת הרישיון.

 

4. תנאים להעברת רישיון לבעל רישיון חליף

(א) מנהל הרשות לא יאשר העברה של רישיון לבעל רישיון חליף, אלא אם כן שוכנע שמתקיימים בו כל אלה, ורשאי הוא להתנות את אישורו בתנאים:
   (1) יש לו את היכולת להפיק ולספק מים לפי תנאי הרישיון ולפי כל דין לאורך זמן; בסעיף זה, "יכולת" – לרבות משאבים כספיים, כח אדם            וידע נדרש.
   (2) יש לו את היכולת לשקם ולפתח את התשתיות הדרושות לצורך הפקה והספקה של מים לפי היקף הצריכה הצפוי בעתיד.
   (3) הוא רשאי לפי דין להפיק ולספק מים לפי הרישיון.

(ב) סיפק או הפיק בעל רישיון זכאי מים בתחום חברה, לא יעביר –
   (1) רישיון הפקה – לבעל רישיון חליף אחר מלבד אותה חברה
   (2) רישיון הספקה – אלא לאותה חברה

(ג) היה בעל הרישיון החליף מפוקח עלות – לא תעלה התמורה בעד התשתיות על התמורה שקבע מנהל הרשות לפי סעיף 6.

במידה ובעל הרישיון הזכאי פועל בתחום תאגיד מים עירוני לא ניתן להעביר הרישיון אלא לתאגיד העירוני ובמידה והתאגיד אינו מוכן לקבלו, לרשות המים הארצית.

 

5. תמורה בעד תשתיות

(א) ביקש בעל רישיון זכאי להעביר את זכויותיו במיתקני התשתית בעד תמורה, יקבע מנהל הרשות את התמורה בעד התשתיות, אם הרישיון מיועד להעברה לרשות המים הארצית או למפוקח עלות אחר.

(ב) מנהל הרשות יקבע את התמורה בעד תשתיות לפי ערכן המופחת של מיתקני התשתית של בעל הרישיון הזכאי לפי הדוחות הכספיים שלו (הדגשה שלנו-ב.מ.), ולאחר שנתן לבעל הרישיון הזכאי הזדמנות להשמיע את טענותיו.

 

6. העברת רישיון לרשות המים הארצית

(א) בעל רישיון זכאי יודיע למנהל הרשות בתוך 45 ימים מהמועד בו ניתנה לו הודעה בדבר התמורה בעד תשתיות שנקבעה לו, האם הוא מבקש להעביר את רישיונו לרשות המים הארצית.

(ב) הודיע בעל רישיון זכאי כי הוא מבקש להעביר את רישיונו לפי סעיף קטן (א), יבצע מנהל הרשות את הפעולות הבאות:

(1) ימסור לרשות המים הארצית את פרטי מעביר הרישיון, מיתקני התשתית המיועדים להעברה והתמורה בעד התשתיות.
(2) יקבע את המועד שלאחריו ניתן להעביר את הרישיון.

 

התייחסותנו

מדובר בהמשך המגמה שנקבעה בכללי המים (חישוב עלויות ותעריפים להפקה והולכה) - 2017 שאושרו ב 1.7.2017 - צמצום מרווח היזמות והיעילות של מגזר ההפקה הפרטי עד כדי, בחלק מהמקרים, הפסקת הכדאיות של המשך הפקה עצמית ומעבר לרכישת מים מחברת מקורות.
אי הכרה בנכסי תשתית שסיימו את ההפחתות ע"פ הכללים גם באם מדובר בנכסים פעילים שלא על פי הערך הכלכלי של מפעל המים אלה לפי ערך הרכוש בספרים, תפחית בצורה משמעותית את התמורה הצפויה ממכירת המפעל לחברת מקורות.

 

המועד האחרון להגשת עמדות בכתב לשימוע בעניין הכללים שלעיל, הינו 3.9.2017 בשעה 12:00 במייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למר צ'סנר יעקב במשרדנו בת"א.