גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 066-2017

מס רכישה על רכיב הוצאות הפיתוח במכרזי רשות מקרקעי ישראל

להלן הנחיות שהוצאו לאחרונה על ידי הנהלת רשות המיסים בעניין חיוב במס רכישה על רכיב הוצאות הפיתוח הקיימים בפועל במכרזי רשות מקרקעי ישראל:

"במכרזים שמפרסמת רשות מקרקעי ישראל לשיווק קרקעות, נדרש היזם לשלם עבור הוצאות פיתוח בנוסף לתשלום הדינאמי שאותו מציע היום עבור הקרקע.

בהתאם להלכת שרביט (ע"א 2960/95 מנהל מס שבח מקרקעין נ' שרביט ייזום פרויקטים ובניו (1991) בע"מ (פורסם בנבו 11.2.1998)), אנו קובעים את שווי המכירה לפי התמורה ששולמה בגין הקרקע בתוספת שווי רכיב הפיתוח שבוצע בפועל נכון למועד הזכייה במכרז, על פי אישור הגורם המפתח.

בימים אלו נבחנת בהנהלת הרשות המערכת החוזית המאפיינת את התקשרות רשות מקרקעי ישראל במכרזים אלו.

על מנת לשמור על אחידות החלטות הרשות בין כל משרדי השומה אבקש, כי כל עוד לא התקבלה עמדה בהנהלת הרשות לשנות מהלכת שרביט- אין לעשות כן.

לאור האמור, יש להמשיך ולעשות שומות מס רכישה במכרזי רשות מקרקעי ישראל על פי הלכת שרביט- דהיינו, שומות מס רכישה יוצאו בגין רכיב הקרקע הנמכרת ורכיב הפיתוח הקיים בפועל ביום המכירה. שומות שיצאו בעבר, שלא בהתאם לכך, יש לתקנן."

לפרטים ולהבהרות ניתן לפנות לעו"ד שרון בכר במשרדנו בתל אביב.