גרסת הדפסה
קיבוצים מספר: 057-2017

כללים לשימוש בכספים שנצברו בקופה מרכזית לפיצויים

בשנת 2005 נחקק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה (להלן – "חוק הפיקוח על קופות גמל"). בשנת 2008 תוקן החוק ואפיק ההפקדה לקופות מרכזיות לפיצויים היה פתוח עד 31.12.2011.

בחודש דצמבר, 2016 הוציאה רשות המיסים "חוזר מס הכנסה מס' 7/2016 - יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים" שמטרתו להסדיר ולקבוע כללים לשימוש ולהעברה של הכספים הצבורים בקופות המרכזיות.

ביום 11.6.2017 הוצא על ידי רשות המיסים חוזר 4/2017 "יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים" אשר החליף את החוזר הקודם.

בהתאם לחוזר המעודכן היתרה בקופה מיועדת לכיסוי המחויבות לפיצויים לעובדים שהחלו לעבוד לפני דצמבר 2007 (להלן – "עובדי 2007") אשר אינה מכוסה על ידי היתרות המופקדות בקופות האישיות של אותם עובדים (לרבות מחויבות אפשרית במסגרת תביעה משפטית) (להלן – "חבות לעובדי 2007").

בהתאם לחוזר, את חלק היתרה בקופה המרכזית העולה על החבות לעובדי 2007 בתוספת 10% (להלן – "העודף"), זכאי המעביד למשוך מהקופה.

סכום המשיכה השנתי הוא עד לגובה סכום התשלום השנתי למרכיב פיצויים של כל עובדי המעסיק, ללא תלות במועד העסקתם והמשיכה מהווה הכנסה חייבת במס.

מנגד, מעביד שלא יבצע המשיכה, התשלומים השוטפים למרכיב הפיצויים לקופות האישיות של העובדים, עד לגובה העודף, לא יותרו לו כהוצאה לצרכי מס.

בדיקת העודף וביצוע המשיכה, יתבצעו עד ליום 31.3 של השנה העוקבת על ידי מתן הוראה ישירה לקופה המרכזית לפיצויים לאחר שנתקבלו אישורים מתאימים של רו"ח או עו"ד של המעסיק.

בחוזר נקבעו דרכי הפעולה, האישורים הנדרשים והוראות נוספות בעניין.

 

להבהרות ולפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בת"א.