גרסת הדפסה
מושבים מספר: 043-2017

הגדרת משבצת קבע לישוב חקלאי

להלן החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל מיום 26.4.2017 בנושא הגדרת משבצת קבע לישוב חקלאי אשר פורסמה באתר רמ"י ביום 15.6.2017:

" הנהלת רשות מקרקעי ישראל קיבלה החלטה על הגדרת משבצת קבע לישובים חקלאיים.


ההחלטה כוללת התייחסות ליישום החלטות מועצה 361 ו- 476 וכן הנחיות לקביעת שטחי הקבע.


בהתאם להחלטה, קרקע נוספת כקבוע בהחלטת מועצה 361 ו- 476 יהיה ניתן לקבוע בעת הגדרת משבצת הקבע, גם במסגרת חוזה מתחדש ולא רק בעת חתימה על חוזה חכירה לדורות. (הדגשה שלי - ב.מ)

קרקע עודפת כהגדרתה בהחלטות המועצה האמורות לא תינתן ובחוזה המשבצת יכלל תנאי מיוחד לפיו הישוב מוותר על דרישה לקרקע עודפת.

המשבצת שתקבע תהיה הבסיס גם למתן חוזה חכירה לדורות בכפוף להחלת החלטות המועצה הרלוונטיות לחתימת חוזה לדורות (אלה ייבחנו במועד המעבר לחוזה לדורות).

הגדרת משבצת קבע הינה תנאי לחתימה על חוזה ולפעולות שונות המבוקשות במקרקעי המשבצת.

 

ההחלטה במלואה:


1. הגדרת משבצת קבע


א. קרקע נוספת כקבוע בהחלטת מועצה 361 ו- 476 יהיה ניתן לקבוע בעת הגדרת משבצת הקבע. ניתן לכלול קרקע נוספת במשבצת הקבע רק במקרים בהם הישוב מחזיק בשטח עודף במסגרת חוזה המשבצת ובתנאים הקבועים בהחלטות.

ב. לא תנתן קרקע עודפת. תנאי מיוחד לפיו הישוב מוותר על דרישה לקרקע עודפת יכלל בחוזה המשבצת. (הדגשה שלי - ב.מ)

ג. המשבצת שתקבע תהיה הבסיס גם למתן חוזה חכירה לדורות בכפוף להחלת החלטות המועצה הרלוונטיות לחתימת חוזה לדורות (אלה ייבחנו במועד המעבר לחוזה לדורות).

 

2. הנחיות לקביעת שטחי הקבע


הגדרות :

א. מכסת קרקע מגעת: מס' נחלות בתקן * שטח בדונם לנחלה בתקן.

ב. מכסת קרקע מגעת לאחר גריעת שטחים: מכסת קרקע מגעת, פחות סך השטחים שנגרעו מהמשבצת.

ג. שטחים שנגרעו מהמשבצת: שטחים שנגרעו ממכסת הקרקע המגעת ברוטו לאורך השנים. לדוגמא: שטחים אשר מומשו ע"י האגודה (כגון עסקות תעסוקה והרחבות), שטחים אשר התקבל בגינם פיצוי (כגון הפקעות לצרכי ציבור, פדיון זכויות), שטחים שנגרעו בהסכמה בויתור מרצון וללא פיצוי, שיוך שבגינו נחתם חוזה פרטני בין הרשות לחבר הקיבוץ.

ד. שטח מוחזק: סך השטח המוחזק כפי שסומן במפת משבצת חתומה ע"י כל הגורמים הרלוונטים. ככל שמפת השטח המוחזק הפחיתה שטחים שנגרעו מהמשבצת (סעיף ג') יש לכלול אותם בשטח המוחזק לצורך חישוב השטח העודף.

ה. שטח עודף: שטח מוחזק (סעיף ד'), פחות מכסת קרקע מגעת (סעיף א').

ו. שטח במעמד זמני: שטח שיצא מהשטח המוחזק ויועבר לחוזה עונתי.

ז. שטח במעמד קבע: שטח שייכלל במכסת הקרקע המגעת (סעיף א') ובתוספת קרקע נוספת (ככל שמגעת) בהתאם להחלטות מועצה 361 (סעיף ח') או 476 (סעיף ט'), ויהווה בסיס למשבצת הקבע בעת חתימת חוזה לדורות בהתאם לכללי החלטות המועצה התקפות.

ח. קרקע נוספת לפי החלטה 361 (קיבוץ): קרקע ראויה לעיבוד בגודל העולה על מכסת הקרקע (סעיף א') בהיקף של עד 1 דונם לכל נחלה עפ"י תקן הנחלות המאושר לאותו קיבוץ מתוך השטח מוחזק (סעיף ד') ובלבד שהשטח המוחזק אינו גדול ממכסת הקרקע והקרקע הנוספת.

ט. קרקע נוספת לפי החלטה 476 (מושב): קרקע ראויה לעיבוד בגודל העולה על מכסת הקרקע (סעיף א') בהיקף של עד 3 דונם לכל נחלה עפ"י תקן הנחלות המאושר לאותו מושב מתוך השטח מוחזק (סעיף ד').

 

תהליך עבודה מוצע :


1. הצוות החקלאי במרחב יעביר את תיקי המשבצת למחלקת המיפוי לצורך עריכת מפת משבצת עדכנית. באחריות הצוות החקלאי, בשיתוף מחלקת המיפוי למפות את כלל השטחים שנגרעו לאורך השנים מהמשבצת.

 

2. לאחר מיפוי השטחים, אם לאגודה קיימים שטחים עודפים, תחום המיפוי במרחב יחשב את השטח העודף (כמפורט בסעיף ה' בהגדרות). קביעת שטח הקרקע הנוספת (כמפורט בסעיף ח'/ט' בהגדרות) ובהתאם לנתונים הנ"ל קביעת היקף השטח שיש להעביר לחוזה זמני, תעשה בשיתוף עם הצוות החקלאי.

 

3. קביעת השטחים שיועברו לחוזה זמני בהתאם לסעיף 2 לעיל תקבע כלהלן:

3.1 יש לאפשר לישוב להציע את השטחים שמבקש כי לא יכללו במשבצת הקבע ככל שאלה עומדים בקריטריונים הבאים.

3.1.1 במידה ששטח מוחזק נכלל בתכנית המשנה ייעוד, תינתן לישוב אפשרות להגדיר שטח זה במעמד קבע לצורך קבלת פיצויים לפי החלטה בדבר פדיון קרקע.

3.1.2 שטחים נטועים יוגדרו במעמד קבע.

3.1.3 שטחים בהם ישנן השקעות בקרקע יוגדרו במעמד קבע.

3.1.2 שטחים עודפים אשר יוגדרו במעמד זמני יהיו תאי שטח גדולים ככל הניתן, רציפים, בעלי נגישות אליהם מחוץ לישוב.

3.1.3 הפרדת השטחים תיערך על גבולות החלקות בשלמות. (ככל שניתן)

3.2 מרחב השמירה יבדוק האם השטחים מעובדים והאם ישנן נטיעות, גידולי שדה, בהתאם לקריטריונים בסעיף 3.1 לעיל.

3.3 במפת החלוקה יסומנו השטחים במעמד קבע, השטחים במעמד זמני והשטחים שנגרעו.

3.4 קבלת עמדת האגודה כולה או חלקה נתונה לשק"ד הרשות.

 

4. לאחר הגדרת השטחים שיועברו למעמד זמני, באחריות הצוות החקלאי להעבירם לחוזה עונתי לתקופה של 3 שנים, ללא צורך בועדת השכרות עונתית. בתום תקופת חוזה זה, החוזים העונתיים יטופלו בהליכים המקובלים ובהתאם לסדרי עדיפויות ונהלים שנקבעו בבחירת שוכר לקרקע לטווח קצר.

 

5. במקרים בהם האגודות מחזיקות בשטחים נטועים מעבר למכסת הקרקע המגעת ולא קיימים שטחים פנויים אשר ניתן להעבירם לחוזה זמני או במקרים שהרשות סבורה כי נכון להגדיר שטחים נטועים כשטחים זמניים, השטחים הנטועים יועברו למעמד זמני (כאמור בסעיף 4 לעיל).

החוזה העונתי יכלול תנאי מיוחד לפיו המשך גידול המטעים הקיימים לא יהווה הפרת חוזה וזאת עד למועד שיקבע ע"י משרד החקלאות כמועד סיום חיי המטע, אולם נטיעה חדשה לא תתאפשר במסגרת החוזה העונתי וכל נטיעה חדשה או שינוי במטע הנוכחי יהווה הפרה יסודית של ההסכם ויאפשר את ביטולו.

כן יקבע כי ככל שתדרש השבת הקרקע קודם למועד סיום חיי המטע הפיצויים יוגבלו למחוברים במצבם בעת השבת הקרקע ולא לאבדן הכנסות לצמיתות. (החלטת ועדת השכרות למסור שטח נטוע לגורם אחר מהישוב תהיה כפופה לתשלום לישוב בגין המחוברים ע"י השוכר החדש).

 

6. אגודות חקלאיות אשר הגישו בקשה להגדלת מכסת הקרקע המגעת, יגדירו את השטחים העודפים כשאר האגודות וללא קבלת התחייבות מהרשות. לאחר המלצת ועדת פרוגראמות להגדלת המכסה, ככל שתהיה/המלצת ועדת קרקעות, הרשות תשקול הגדלת המשבצת והעברת השטחים העודפים שהוגדרו במעמד זמני למעמד קבע.

 

7. יישום של החלטות מועצה מטיבות יותנה בהגדרת משבצת קבע, לרבות עסקות תעסוקה, אנרגיה סולארית ואיוש נחלות בהתאם להחלטות מועצה 1455, 1507, ו-1445 או כל החלטה שתבוא במקומן, שיוך וחתימה על חוזה לדורות על פי החלטות מועצה 1456, 1488 ו-823 או כל החלטה שתבוא במקומן (בהחלטות מועצה 1455 ו 1507 ישנה קביעה מפורשת בעניין זה).


ככל שקיימות עסקות בשלבי הכנה מתקדמים, הרשות לא תעכב את אישור העסקה בהגדרת שטחים עודפים.


הרשות לא תעכב הליכי פדיון קרקע.

 


8. לא יחודש חוזה אלא לאחר קביעת משבצת הקבע."

 

להבהרות ולפרטים נוספים ניתן לפנות למר אריאל וייל, במשרדנו בעפולה.