גרסת הדפסה
מושבים מספר: 040-2017

הקצאת קרקע בפטור ממכרז לתאגידים מסויימים

נוהל רמ"י "הקצאת קרקע בפטור ממרכז- לתאגיד במסגרת תפקידו על פי חוק, לחברה ממשלתית במסגרת הסכם מסגרת" מתייחס להחלטות מועצת מקרקעי ישראל והחלטות הנהלת רמ"י בעניין.

להלן עיקרי הנוהל:

" רקע כללי ומדיניות

1. רשות מקרקעי ישראל (להלן- רמ"י) מקצה מקרקעין במכרזים, באופן הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף במכרז ולזכות בו.
במקרים מיוחדים המנויים בחוק חובת מכרזים ובתקנותיו – ניתנת אפשרות להקצאת קרקע בפטור ממכרז. בחלק מהמקרים אלו מונה החוק שורה של תקנות פטור שהשימוש בהן יעשה בשיקול דעת ותוך הצמדות להוראות התקנה.

2. הגדרות

2.1 חברה ממשלתית - חברה ממשלתית, לרבות חברת בת ממשלתית או חברה מעורבת כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה -1975, או תאגיד אחר כאמור בסעיף 60 לחוק האמור ובלבד שעם בעלי מניותיה של החברה המעורבת נמנים רק המדינה וגופים ציבוריים; לעניין זה, "גוף ציבורי" - כל תאגיד שבתקנונו או בחוק או בחיקוק שהקימו נקבעו מטרות ציבוריות כמפורט בתוספת לפי סעיף 345א לחוק החברות, התשנ"ע-1999.

2.2 תאגיד - גוף משפטי, כשר לחיובים לזכויות ולפעולות משפטיות (חוק הפרשנות) התשמ"א 1981 - התקשרות עם תאגיד שהוקם בחוק או לפיו במסגרת תפקידי החוק שהקימו.

 

שיעורי תשלום בהקצאת מקרקעין לרשות הטבע והגנים:

א. דמי חכירה סימליים ישולמו בתמורה לשימושים הציבוריים כדלקמן:
• דרכים, נטיעות, תאורה, מתקני אספקת מים וביוב לצרכי תפעול הגן ו/או השמורה בלבד, חניוני נופש פעיל, מצפורים, מבני שרותים.
• משרדי ניהול האתר עד 200 מ"ר (מעבר לשטח זה יש להביא לבחינה באופן פרטני ע"י האוצר ורמ"י).
• שטחי אחסנה לציוד לרבות לדיוד חשמל תאורה ותשתית לניהול ותחזוקה של האתר בלבד.
• פינות מידע והקרנה שאינם מיועדים לשימוש מסחרי, מרכזי מבקרים, מערכות שינוע מבקרים.
• מזנון ששטחו המבונה לא יעלה על 30 מ"ר.
• פעילות טקסית שאינה כרוכה בגביית תשלום ובסגירת שטח בתוך המקרקעין (כגון: טקס השבעה, טקס החופה בחתונה או עליה לתורה בבר מצווה) ללא מסיבה/קבלת פנים.

ב. דמי חכירה 91% ללא הנחות אזור או דמי חכירה שנתיים בשיעור 5% על פי העניין ישולמו עבור מיזמים מסחריים-תיירותיים, העולים בקנה אחד עם אופי וחוויית הביקור בשמורה ועבור שירותים תיירותיים חיוניים או משלימים כדלקמן:
• מסעדה, קיוסק/מזנון ששטחו מעל 30 מ"ר, מתקן קירור לאכסון שתייה, כריכים.
• חנות מזכרות, תכשיטים, גלריה.
• חנות לממכר ציוד המשלים לחוויית הביקור.
• אטרקציה – מיזם שמטרתו לספק העשרה למבקר, כתוספת חווייתית לביקור בגן/שמורה.
• אכסון משלים – במענה לצורכי הקהל יפותחו אמצעים שיהוו מענה ללינה במבנים קלים כגון: בונגלוס, חניון לילה.

ג. תמלוג שנתי ב – תמורת אירועים חד פעמיים על בסיס ארעי בתשלום, המצריכים סגירת שטח בשמורת הטבע או בגן הלאומי לזמן מוגבל ומתואם מראש עם רמ"י:
תשלם רט"ג לרמ"י בכל שנה תמלוג בגובה 5% מסך ההכנסות שקיבלה מכלל האירועים בתשלום שנעשו במקרקעין באותה שנה, על פי דו"ח הכנסות שתעביר רט"ג לרמ"י בסוף כל שנה, שיהיה מאושר על ידי רואה חשבון. מדי שלוש שנים תהא רמ"י רשאית לעדכן את שיעור התמלוג.

ד. תשלום דמי חכירה 91% - הקצאת מקרקעין לבית רט"ג ולמשרדי המחוז של רט"ג.

 

שיעורי תשלום בגין הקצאת קרקע ל"מקורות":

" א. להקמת מתקן לאגירת מי קולחין ונגר תיערך בתשלום של 45 ש"ח לדונם לשנה, לתקופה של עד 7 שנים.
ב. הקצאת מקרקעין להקמת מתקן לטיהור מי שופכין תיערך בתשלום של 2% לשנה, בשיעור כולל של 36.4% מערך הקרקע מהוונים ומראש, לתקופה של 49 חודשים. "

 

שיעורי תשלום – כללי

" 1. במקרה של החלטת מועצה ספציפית, ו/או הסכם פרטני שיעור התשלום יגזר מהאמור בהחלטה ו/או בהסכם.

2. הקצאה לתאגיד בעל זיכיון או רישיון למתן שירות הניתן בפריסה ארצית ואשר מחיר השירות הניתן על ידו אחיד ואינו מושפע ממיקום מתן השירות- ישולם תשלום מלא בשיעור 91% מערך הקרקע, למתקנים ולמשרדי החברה, בכל רחבי הארץ וללא החלת הנחות אזורי עדיפות לאומית- ראה נספח 3 "תאגידים ללא הנחות אזור".

3. שווי הקרקע לביצוע חישוב הסכום לתשלום יקבע באמצעות שומה עדכנית שתיערך על ידי השמאי הממשלתי או שמאי מטעמו."

 

לפרטים נוספים ולהבהרות ניתן לפנות למשרדנו בת"א.