גרסת הדפסה
מושבים מספר: 020-2017

כללים לשימוש בכספים שנצברו בקופה מרכזית לפיצויים

בשנת 2005 נחקק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה (להלן – "חוק הפיקוח על קופות גמל").
בשנת 2008 תוקן החוק ואפיק ההפקדה לקופות מרכזיות לפיצויים היה פתוח עד 31.12.2011.

בחודש דצמבר, 2016 הוציא מס הכנסה את חוזר מס הכנסה מס' 7/2016 - "יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים" " שמטרתו להסדיר ולקבוע כללים לשימוש ולהעברה של הכספים הצבורים בקופות המרכזיות.

בהתאם לחוזר היתרה בקופה מיועדת לכיסוי המחויבות לפיצויים לעובדים שהחלו לעבוד לפני דצמבר 2007 אשר אינה מכוסה על ידי היתרות המופקדות בקופות האישיות של אותם עובדים (לרבות מחויבות אפשרית במסגרת תביעה משפטית).

את חלק היתרה בקופה המרכזית העולה על החבות לעובדי 2007 ליום 31 בדצמבר, 2016, בתוספת 10% (להלן – "חבות לעובדי 2007"), צריך המעביד להעביר למרכיב הפיצויים בקופות האישיות לכלל העובדים, חלף סכומי ההפקדות השוטפות שהוא נדרש להפקיד לטובת אותם קופות אישיות.
אי ניצול חלק היתרה כאמור - ישלול סיווג התשלומים למרכיב הפיצויים כהוצאה מותרת למס בגובה חלק היתרה האמורה.

את סכום החבות לעובדי 2007, רשאי המעביד לפי בחירתו, להשלים לקופות האישיות לעובדי 2007.
בחוזר נקבעו דרכי הפעולה, האישורים הנדרשים והוראות נוספות בעניין.

להבהרות ולפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אמיר כהן במשרדנו בת"א.